oud en vervallen, dat herstel niet meer mogelijk bleek en het door een geheel nieuw gebouw moest ver vangen worden. Dit geschiedde op deze plaats door de architecten W. en F. C. Koch uit Zwolle, in 1891. Het nieuwe gebouw bood ook nog gedurende korten tijd onderdak aan alle weezen, derhalve ook uit het weeshuis aan de Cellebroedersweg (van 1 Jan. 1924 tot 1 Juli 1925), totdat het daarna ingericht werd tot School voor Reserveofficieren Infanterie, die hier op 21 Juli 1926 gehuisvest werd. Alle weezen werden weer in het oude en reeds ver laten weeshuis aan den Cellebroedersweg onderge bracht, waartoe het vanaf 1592 gediend had en wordt dat gebouw sedert dien „de Weeshuizen" genoemd, als op den gevel aangegeven staat. Het Olde Vleyshuys" aan de Oudestraat. Op de Oudestraat (no 119) tegenover de Plantage staat een nu als ijzerwinkel gebruikt perceel, dat van ouds het „olde vleyshuys" genoemd werd. Deze naam dateert van 1593 af toen het Nieuwe Vleesch- huis bij de Broederstraat op de tegenwoordige Botermarkt gebouwd was. Dit „olde vleyshuys" was de oudste plek waar de „vleischoweren" hun „lott" ontvingen, hun plaats aan de banken, in de open ruimte, waar het vleesch van stadswege aangevoerd, gekeurd en verkocht werd. Dit stadsgebouw zal reeds 1380 op deze zelfde plek gestaan hebben, één der huizen derhalve „onder die Clocke" genoemd, zooals alle huizen onder of ten noorden van het huis „die Clocke" genoemd werden, dat nu de bloemenzaak van Brinkman is op den hoek van de Melksteeg en welke rij huizen liep tot aan de Vischsteeg. Verschil lende verordeningen en actes geven bijzonderheden over het „vleyschampt" dat in dit gebouw uitge- 97 Kampen 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 117