staande Weeshuis op den Cellebroedersweg, in de gebouwen van het vroegere Cellebroedersklooster, uitsluitend voor kinderen van Kamper Grootburgers open te stellen, werd in 1687 bepaald, dat het vroegere Bregittenklooster tot weeshuis voor de kin deren van arme niet-grootburgers zou worden inge richt. Dit was eerst in 1693 in orde en toen werd het Armen-weeshuis of Armen-kinderhuis hier geves tigd. In 1719 verkeerde het schijnbaar in bouwval- ligen toestand (na nauwelijks 30 jaar!), tenminste wij lezen op den bewaardgebleven gevelsteen: Dit overoud gestigt een herberg voor de weezen Wierd met een zwaare val gedreijgd vrij binnen kort Of was misschien nu al ten gronde neergestort Ten waar opziendren vlijt en vaadren zorg gepreezen Hier in gansch tijdig had door konst en gragt voorzien. Men zal deez trouheid in gehuigen best bewaaren Doort tijdmerk dat men schref was zeven hondert jaren En huizend boven het getal van negentien. Zijnde doen ter tijd provisooren de Heeren Borgem. Johan van der Wende en Johannes Tollius En buijten vaderen Roelof Egbertzen Storm En Albert de Haan als regeerende. Van 1814 tot 1840 werd het als Militair Hospitaal gebruikt waarna de weezen hier weer binnentrokken en bleven tot 1888. In dit jaar was het gebouw zoo 96 Deze Ciehelbroeders, hier In 1475 gekomen, voltooiden in 1481 hun klooster bij de Geerstpoort, later naar hen Celle- taroederspoort genoemd, -waaraan een gedenksteen herinnert, die, bewaardgebleven, in den achtergevel is ingemetseld: Anno domini 1475 wilt doch vsdnmê In septeonibri iden 25 wel bedacht Quemê de Oelieforoeders to Caonipê blnê begönê dit doester Ao. 41 volbracht.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 112