Het weeshuispoortje aan den Burgwal Het was een gelukkige gedachte bij de algeheele ver nieuwing van het Burgerweeshuis in 1891, tenminste het oorspronkelijke ingangspoortje van het vroegere gebouw te sparen en naast het gebouw te plaatsen, zij het dan ook in versmalden vorm. Een schild in den vorm van een cartouche, met eenerzijds een weesjongen en anderzijds een wees meisje, draagt de volgende inscriptie: J.D.C. Mij heef de wet Alhier geset Dat eer en devgt Door arbeit vroedt En vroom gemoet Wert ingeplant Tot goeden stand AO. 1627. Deze steen werd in dit jaar 1627 door Coenraet Crijnsen vervaardigd en hij ontving hiervoor 53 gul den. De kleeding van den jongen en het meisje is gestichtskleeding. De steen was vroeger gepolychro meerd en draagt hier en daar nog de zwakke sporen ervan. Hier volgt in het kort de geschiedenis van het he lende perceel. De steen dient ter herinnering aan de oprichting van een Werkhuis, in deze oorspronkelijke gebouwen van het Bregittenklooster, dat hier tot de reformatie in 1580 gevestigd was. Van klooster derhalve in 1627 Werkhuis geworden, duurde dit slechts tot 1636, in welk jaar het werd opgeheven. De gebouwen werden toen voor bewoning, lakenhal en zegelhuis gebruikt. Nadat in Kampen besloten was in 1657 het hier be- 95

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 111