moeten wijden, aan wat de stad in den loop der jaren aan schoonheid moest inboeten (en dat is veel, heel veel!), zoo bleef er toch nog zooveel be houden, dat het een voorrecht is een gids te mogen zijn bij de bezichtiging van al dat moois. Ik moet daarbij vele namen, jaartallen en geschied kundige bijzonderheden vermelden, die het raam vormen, waarbinnen het fraai gevormde stadsbeeld voor U zal oprijzen. Want Kampen zooals het nu is, is zoo onverbrekelijk verbonden met het verleden, in historischen opbouw en groei, dat de waardeering voor het vele schoone van thans, slechts daarop gebaseerd kan zijn. Het is juist de bewaard gebleven historische schoonheid, die het karakter aan de stad gegeven heeft, een complex van dikwijls unieke ge bouwen, dat hier door een breed georiënteerde burgerschap binnen een korte spanne tijds van on- gekenden bloei en grootheid werd opgebouwd. Dat alles in de jaren, dat Kamper burgers zich in de gunsten van den Keizer mochten verheugen, met koningen accordeerden, tegen de Hollandsche graven hun wil doorzetten en als één der invloedrijkste leden van de machtige Hanze hun wit-blauwe vlag lieten wapperen van Rusland tot Portugal en op de wateren van Oostzee, Rijn en Schelde. Het is het karakter van ,oude Hanzestad, dat, ondanks alle veranderingen, tot op den dag van heden bewaard werd. Een ieder echter, die zich in zaken van oud steden schoon verdiept, weet, hoezeer de geest, geholpen door de verbeeldingskracht, de wonden des tijds, de dikwijls beklagenswaardige vernieling aan bouw werken en stadsbeeld, moet wegdenken en herstellen, 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 10