ter de Nieuwe Muur")de voormalige Paterskerk, ge wijd aan Sint Pranciscus, jarenlang als kerk in gebruik, doch sinds 1857 buiten dienst. De voorgevel in de Voorstraat is jammer genoeg be pleisterd, zoodat hier niets van de oude architectuur en het metselverband op te merken valt. De noorde lijke gevel in de steeg is bezienswaardig door het groote steenformaat, dat in de beide onderste ver diepingen gebruikt werd en dat op het midden van de 14de eeuw wijst. De later hier aangebrachte ven sters werden weer dichtgemetseld. De friezen zijn, met de geveltoppen, van kleiner baksteenformaat en dateeren uit de 16de eeuw. Ogiefvormige zijvleugels met vlechtingen sluiten de geveltoppen op. Het ge- heele karakter van dit gebouw herinnert aan den oud-Gelderschen bouwstijl. De vroegere Latijnsche school Wie van de Oudestraat komend, door de poort in den Nieuwe Toren de Torenstraat inloopt, wordt getrof fen door den sierlijken gevel, die aan het eind zicht baar is. Hier was de voormalige Latijnsche school ondergebracht in één der oorspronkelijke klooster gebouwen van de Minderbroeders, welke het geheele complex bewoonden dat, begrensd door Nieuwstraat, Broederstraat en Burgwal, ook de geheele Nieuwe Markt besloeg; deze vormde in die verre jaren de kloostertuin. De aan beide zijden oploopende trappen en het bor desje zijn voorzien van gesmeed renaissance hekwerk, dat, volgens het ingeslagen jaartal, uit 1631 dateert. De trap werd waarschijnlijk omstreeks 1800 door den stadsarchitect A. M. Sorg versmald voor straatver- breeding en is in 1932 door de zorgen van het stads bestuur gerestaureerd. Hierbij werd ook het fraaie 93

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 109