bakkerswinkel aan den Broederweg, op den hoek van de Groenestraat. Het is een zuiver oud-Hollandsche gevel uit de 17de eeuw en dateert vermoedelijk van 1623. Het heeft een fraaien trapgevel, met in het midden een zandsteenen mannenkop. Onder de kruisvensters loopt het fries, dat aan de hoeken door meesterlijk gebeeldhouwde koppen van Bacchus en Ceres wordt opgesloten. Jammer, dat ook hier een moderniseering van de winkelpui den gevel afbreuk heeft gedaan, evenals de verf- en pleisterlagen die het geheel ontsieren, zoodat een grondige restauratie zeer gewenscht zou zijn. Het poortje van het voormalig „Linne Weevers Gilde" in de Groenestraat. Van het gebouw, waartoe dit poortje toegang geeft, willen wij het volgende vértellen. Het behoorde tot de kloostergebouwen van het St Annaklooster der Zwarte- of Cellezusters van de St Augustiner orde. Het klooster, reeds in het laatst van de 15de eeuw gesticht, had als kloosterkerk de tegenwoordige Doopsgezinde Kerk op den hoek van Groenestraat en Broerweg. Zooals wij zagen werd dit kerkgebouw, toen het klooster opgeheven was, in 1596 aan de Waalsche gemeente toegewezen na haar vestiging in Kampen. Deze gemeente werd ontbonden in 1818, waarna de kerk door de Doopsgezinde Gemeente gekocht werd. In een gedeelte der kloostergebouwen, waar o.a. oorspronkelijk de slachterij, keuken en stallen waren ondergebracht, kreeg in de 17de eeuw het Linnenweversgilde zijn plaats voor samenkomst en werd daar in 1665 dit poortje als toegang ge bouwd. Ook hierboven wordt het met de keizerskroon voorziene wapenschild van Kampen door twee gebeeldhouwde leeuwen geflankeerd. 91

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 107