belang samengebracht. De tijdsomstandigheden dwongen echter tot het sluiten van het museum en tot opbergen van de bezittingen. Het pakhuis aan den Burgwalstraat Het pakhuis aan de Burgwalstraat, tusschen Oude straat en Hofstraat gelegen, werd door de Vereeni- ging Hendrik de Keyser aangekocht en enkele jaren geleden gerestaureerd door den architect A. A. Kok. Het is een zeer merkwaardig gebouw. In den gevel staat op een gebeeldhouwden steen het jaartal 1530. Het werd gebouwd in den tijd dat de Gothiek in zijn laatste periode was en grensde aan de Renais sance, wat aan dezen gevel merkbaar is. Het heeft lisenen met holle profielsteenen omzoomd en fraaie voetloozen, waaruit de holle profielen der lisenen opwaarts loopen. De uitstekende windkast met overkapping is een be wijs, dat het altijd als pakhuis dienst gedaan heeft; er is dan ook geen enkel spoor van bewoning te vinden. „Het Huis met Sint Joris" in de Boven Nieuwstraat In dezen rijk versierden gevel, waarvan de ramen door pilasters met zandsteenen basementen en Ioni sche kapiteelen zijn opgesloten en waarboven de ontlastende korfbogen met rijk gebeeldhouwde vruchtenornament versierd zijn, valt in het voor malige fries de gevelsteen op van „Sint Joris die den draak doodt", waaraan het huis zijn naam ontleent. „Het Huis van Bakker Post" aan den Broederweg Tot de schilderachtigste gevels van particuliere hui zen in Kampen behoort ongetwijfeld dat van den 90

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 106