vischblaasmotief. In die blindboogstukken zijn letters gebeiteld, waarschijnlijk de voorletters van het echt paar, dat ongeveer 1500 het huis liet verbouwen, maar dat ons niet bekend is. In de onderpui werden links het Rijkswapen, rechts het Stadswapen en middenin het jaartal 1908 aangebracht, het laatste ter herin nering aan het jaar, waarin deze gevel werd her plaatst en hersteld. Hoewel de wijze van restau- reeren van dezen gevel, zooals deze veertig jaar ge leden geschiedde, thans de goedkeuring van deskun digen niet meer kan wegdragen,, is deze restauratie voor Kampen toch belangrijk geweest, omdat zij den weg openstelde voor meerdere herstellingen, waarbij de techniek van restaureeren steeds verbeterd werd. Het perceel loopt door, van de Oudestraat tot de Buiten Nieuwstraat en heeft twee binnenplaatsen. In het interieur treffen ons het zware balkwerk, ge deeltelijk op gebeeldhouwde kraagsteenen, de eiken houten trappen met briefpaneelen en de vloeren, ook op de bovenverdiepingen, van verglaasde plavuizen. Zooals ik hierboven reeds opmerkte, herbergde de bovenverdieping tot voor kort de verzameling der „Stichting Campen". Deze stichting werd in 1918 door een zestal goede Kampers in het leven geroepen, „om verschillende voorwerpen van kunst- en plaatselijk- historische waarde bijeen te brengen en ten toon te stellen, om op deze wijze de bezoekers op overzichte lijke wijze Kampen's mooi verleden voor oogen te stellen", zooals de woorden van de stichtingsacte luidden. In dien tijd ontbrak alles op dit gebied. Hoe veel belangrijks was er reeds verloren gegaan en ging er nog iedere dag verloren! Nu werd hier een begin gemaakt met systematisch bewaren. Bruikleenen, bij dragen en giften kwamen binnen. Legaten volgden. De verzameling breidde zich in die mate uit, dat de daarvoor bestemde ruimte in het Gothische Huis eigenlijk te klein werd. Er werd reeds veel van groot 89

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 105