sloopt zou worden. Minister Dr Abraham Kuyper toonde met zijn schrijven van 30 Juni de groote be- teekenis van dit gebouw te begrijpen, „waar het hier inderdaad geldt een hoogst merkwaardig gebouw dagteekenend uit de 15de eeuw, in ons land nagenoeg eenig in zijn soort". Dit goede begrip berustte op een enthousiaste memorie van Dr P. J. H. Cuypers, Jhr Mr Victor de Stuers en P. A. Hoef er, die dadelijk voor het behoud van dit monument in de bres gesprongen waren. Burgemeester Mr Van Blomimesteijn greep in, kocht het perceel voorwaardelijk en verzocht gelden voor algeheele restauratie, daar de laatste bestemming van het huis een winkel in koloniale waren en grut- terijbedrijf geweest was. Na nog eenig geharrewar over de toe te kennen restauratiegelden en het daad werkelijk ingrijpen van den altijd doortastenden F. A. Hoefer en den royalen kunstvriend Victor de Stuers, waren behoud en herstel op het einde van 1904 verzekerd. Het huis ging in 1905 eerst aan de Gemeente Kampen en daarna aan het Rijk in eigen dom over. De voorgevel, in laat-gothischen stijl gebouwd, werd voorzichtig gerestaureerd. De onderpui was in 1816 geheel gewijzigd, terwijl ook de geveltop ontbrak. Toen de onderpui was weggebroken, was de oor spronkelijke pui er nog onder aanwezig, die geheel tot in onderdeelen overeenkomstig de ontworpen restauratie van Dr Cuypers bleek te zijn. Wel een merkwaardig bewijs van groote kennis en stijlgevoel bij dezen bouwmeester! De geveltop met trappen en pinakels werd hersteld naar een oude afbeelding in potlood op het oud-archief. De geheele zandsteenen gevel draagt een Vlaamsch karakter, zoowel in de smalle stijlen tusschen en naast de vensters, het bladwerk in de waterlijsten, als in de blindboogstuk- ken boven de vensters, grootendeels gevuld met 88

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 104