HOOFDSTUK XII HUIZEN, POORTJES EN GEVELSTEENEN Het Gothische Huis Dit stijlvolle voormalige koopmanshuis, genaamd „het gothische huis" en gelegen aan de Oudestraat no 158, is een langgerekt rechthoekig gebouw, dat in 1907 en volgende jaren gerestaureerd werd naar plannen van Dr P. J. H. Cuypers, tot het na verschil lende bestemmingen sedert 1921 in de benedenruimte de Openbare Leeszaal en Bibliotheek herbergt, terwijl tot voor kort op de bovenverdieping de „Stichting Campen" haar oudheidkundige verzamelingen ten toonstelde. De korte geschiedenis van het behoud van dit huis, „dat te beschouwen is als het laatste zicht bare teeken van Kampens grootheid op handelsge bied gedurende de Middeleeuwen" Victor de Stuers) willen wij hier verhalen. Het is merkwaardig, hoe meer dan vijf eeuwen aan dit gebouw voorbij waren gegaan, zonder dat het eigenlijk werd opgemerkt. Alles eromheen verviel en werd weer opgebouwd in anderen vorm; alleen dit huis bleef als het was. Ook hier vonden wel verbou wingen plaats (zooo dateerde de laatste gevel vóór de verbouwing van 1816), maar het stond toch goed deels ongewijzigd en geen mensch die er eenige aan dacht aan schonk. In 1904 kwam echter voor dit perceel de groote ommekeer. Op 1 Juni van dat jaar werd dooor B. en W. aan den minister van Binnen- landsche Zaken bericht, dat dit huis, toebehoorend aan Mej. A. B. Elemans, in openbare veiling zou komen en dat de mogelijkheid bestond, dat het ge- 87

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 103