tegenwoordig zeggen, al bleef de oude naam onder een opvolger nog wel eens eenige jaren behouden. Dit werkte zeer verwarrend en zoo lezen wij b.v. van de Hille Rijdtsvergadering (vanaf 1710 foutief Hille Rijksvergadering genoemd), de Wolffs-, de Scheffers-, de Steenbergers-, de Meyers- en de Bondamvergadering, waarmee echter steeds dezelfde vergadering bedoeld wordt. Tot de oudste vergade ring kan gerekend worden de Wendelmoed Engel- berts-vergadering, die in 1350 genoemd wordt. Van 1386 dateert de Schelders-, later genoemd de Dirck Neven- of Dirck Neefjes-vergadering. Verder zijn officieel nog tot heden bekend de Averencks-, de Budels-, de Toe Boecops-, de Vordens-, de Vorens-, de Uiterwijks-, de Brandts- en de Bethlehems-ver- gaderingen, terwijl nog andere voortleven in de uitkeeringen uit de fondsen der stichtingen, die o.m. ten goede komen aan de algemeene armenzorg. De toevloed dezer vergaderingen werd zoo groot, dat ln 1481 door den Raad en gezworen gemeente een besluit werd genomen, waarbij nadien geen verga deringen voor armen meer binnen de stad gevestigd mochten worden zonder toestemming van het stadsbestuur, waarbij verschillende eischen aan de gegoedheid van den stichter gesteld werden en het aantal op te nemen personen vast bepaald werd. Zoo zien wij hoe de werkzaamheid van deze inrich tingen van liefdadigheid, die niet door de overheid gesticht waren, toch door middel van verordeningen van raad en schepenen geregeld werden, vooral wat het financieel beheer der meestal twee be stuurders („voirstaenders", „vogheden" of „ver- wairers" genaamd) betreft en hoe in den loop der jaren deze supervisie steeds uitgebreider en ingrij pender werd. Vele „vergaderingen" waren zeer wel gesteld, door talrijke schenkingen, die uit geldbe dragen en goederen bestonden, uithuizen, boerderijen 84

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 100