sierlijke letters, aan de andere zijde de Latijnsche ver taling. De Nederlandsche tekst luidt: Int Iaer Christi M.DC.XXV. den XIV. Martij heeft Baltasar Coeymans sone van Ioseph den eersten steen aen dit gebouw geleyt: gesticht door sijn oomen Bal tasar ende Iohan kooplieden, broeders ende sonen van Baltasar Coeymans en Elisabet de Pieker beyde van Antwerpen. Het is dus niet één huis, doch 't zijn er twee. Het is niet het Koymanshuis, maar het zijn de Coeymans- liuizen. Twee huizen aaneengebouwd voor twee ge broeders, evenals de gebroeders Trip aan den Klove niersburgwal bij de Nieuwmarkt later door Philippe Vingboons een tweelinghuis lieten bouwen, de Trip- penhuizen. Wat de architectuur van de gevels betreft, blijkt dat deze nog de vrijheid heeft van de Renaissance en nog niet de verstarring van het Classicisme. De middelste vier traveeën steken iets voor, vormen een avant- corps. De bogen van de ingangen steken zoo maar door de cordonlijst die den onderbouw afdekt. De traveeën van de ingangen zijn breeder dan de an dere. De hoofdverdieping heeft de Ionische orde, de bovenverdieping de Composiete orde. Dat is naar klassiek begrip en naar de strenge voorschriften van het ordeboek erg fout, want daar behoort boven de Ionische orde de Corinthische orde. Dergelijke vrij heden waren voor de Renaissance heel gewoon, voor de klassieke bouwkunst verboden. Ook uit de ambachtelijke bewerking van de materialen blijkt de herinnering aan een voorgaand tijdvak. Aan de onderzijde van de kapiteelen is het overgangspro fiel aan de baksteenen gehakt. Behakte profielen van baksteen vindt men aan Gothische kerken en Renais- 94

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 98