tretschilderen. Naar het ontwerp werd de gevel ge bouwd, waarmede de eerste Italiaansche classieke ge vel in Amsterdam tot stand kwam. Met de uitvoering zal de ontwerper zich niet te veel bezig gehouden hebben, want bouwen was zijn vak niet. Trouwens de burgerbazen waren mans genoeg een mooi huis te maken, als zij maar eenige leiding hadden. De vormen van pilasters, basementen, kapiteelen en lijsten waren hun voldoende bekend uit de oude boeken van Vre deman de Vries en het inmiddels - in 1606 - versche nen boek van Peter Coeke van Aelst, dat een vertaling was van het Italiaansche boek van Sebastiaen Serlins van 1549 en in welk'boek de vijf orden uitvoerig wa ren aangegeven.1) De gevel van de Coeymanshuizen is lang niet onge schonden tot ons gekomen. De oorspronkelijke afbeel ding met den zonderlingen plattegrond is te zien in het reeds genoemde boek Architectura Moderna, dat de Keysers werk afbeeldt en ook dit bouwwerk, dat derhalve in dien tijd iets bijzonders geweest moet zijn. Blijkens het bijschrift is het huis kort voor 1630 ge bouwd. In het laatst der 18e eeuw, ongeveer 1780, werd de gevel naar den tijdgeest veranderd. De kruis kozijnen gingen eruit om vervangen te worden door schuiframen met paarse ruiten; in het onderhuis wer den eveneens dergelijke vensters gemaakt. Nog weer later, toen het gebouw voor school dienst deed, werd de verhooging boven de gevellijst - de mezzanino, halve verdieping - vervangen door een hoogeren muur met vensters, zoodat het lijkt of er een verdie ping op gezet is. Niettemin bleef het geheel een majes tueuze gevel. Er zijn weinig huizen in Amsterdam waarover zoo- 88 B Peter Coeke van Aelst, 1502-1550, deed reeds in 1539 een eerste vertaling van Serlius verschijnen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 92