vonden allerwegen hun weg. De koperprenten zijn ge signeerd I. DE VRIESE INV. en P. de Vriese inv., of Paul de vriese Invent., of P.U. vrieze inventor, of Paul1) vred. vriese Inventor, zoodat hij een zoon als medewerker gehad heeft. Het is ook niet denk baar, dat hij de hoeveelheid teekeningen allemaal in luttele jaren alleen gemaakt kan hebben. Ver schillende prenten zijn verder gesigneerd COCK EXCVDEBAT, of op een schouw HOVT DIE COCK IN EEREN, of COCK EXCVD. 1563. Deze prent boeken zullen het geweest zijn die in het laatste kwart der 16e eeuw alom een nieuwen bouwstijl deden op treden. Men ziet te Nijmegen den gevel boven den Kerkboog aan de Markt, te Kampen den gevel aan de Oudestraat tegenover het Marktpleintje, genaamd de Plantage van 1596, in Middelburg den gevel ln de Steenrotse verwoest Mei 1940 van 1590, in Zwolle het Keizer Karelhuis van 1571 en nog enkele. Hun aantal is niet groot. Men vindt ze afgebeeld in de kunstgeschiedenisboeken en plaatwerken. Van dezen bouwstijl bezit Amsterdam slechts één exemplaar, een fragment van een versleten huis in een onooglijk straatje, het huis aan de Sint Annen- straat 12. De schamele resten van een geheele stijl periode omvatten niet meer dan een fries van twee gevellijsten met aan elk einde een kop, naar elkaar ziende en ver uitstekend, in tegenstelling met de mas kers van lateren tijd, die rechtuit zien en minder re- lief hebben. Dan zijn er ter weerszijden de onderste krullen van den geveltop, tegen elkaar in gedraaide ornamenten die typeerend zijn voor den bouwstijl van Vredeman de Vries. Verder valt op te merken, dat ter 44 1) Paul is de zoon van Hans - Johannes Vredeman de Vries. Hij werd geboren 1567. De prent van 1563 moet derhalve van den vader Hans zijn.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 48