tegen de witte muren met Delftsche tegels afteekent Boven zijn nog twee verdiepingen met een zolder en een vliering, die dienden voor berging van koopwaar. Want het bedrijf was steeds in huis en Amsterdam was een handelsstad. Twee voorbeelden zijn er te Amsterdam van een com plete Gothische houtconstructie, beide achter een achttiende eeuwschen gevel. Het zijn de pakhuizen Warmoesstraat 42 en O.Z. Achterburgwal 78 In bei de huizen ziet men het volledige samenstel van muur stijlen, sleutelstukken, karbeelen en moerbinten. In het laatstgenoemde huis zelfs een sierlijk gesneden sleu telstuk met het stadswapen. Voor het Gothische huis kan verder alleen verwezen worden naar prentverzamelingen, naar teekeningen van huizen die werden afgebroken in een tijd toen de Amsterdammers niet begrepen dat het hun eereplicht was het erfgoed der vaderen te beheeren en te be waren. 37 Type gothisch huis Amsterdamsche Woonhuizen 3*

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 41