DE AMSTERDAMSCHE WOONHUIZEN Bij al de schoonheid van bouwkunst en ge schiedenis die Nederland biedt, is er geen stad die aan oude woonhuizen zooveel heeft nagelaten als Amsterdam. Mogen andere steden bogen op oudere bouw kunst en op eigen uitingen, Amsterdam biedt schilderachtige schoonheid langs straten en grachten in overstelpende hoeveelheid on danks meedoogenloos afbreken en verminken dezer monumenten van geschiedenis en kunst in een langdurig tijdperk van inzinking, zelf genoegzaamheid en gebrek aan eerbied van geestelijke waarden. Het is de taak van onzen tijd, de sedert vele jaren groeiende belangstelling voor de histo rische schoonheid van de aloude stad aan te wakkeren en te brengen tot een grootere groep. Het eerste daarvoor noodige is het verwer ven van eenige kennis van de Amsterdam- sche woonhuizen, van de oudst bekende ty pen tot nu. Alhoewel ten deze de wetenschap op straat ligt, bij den weg is op te rapen, is dit niet zoo eenvoudig voor degenen die van aanleg wel belangstellend zijn maar geen lei ding hebben. Vooral doordat de bouwkunst voortbrengselen alom verspreid zijn, tot in afgelegen buurten of op weinig betreden plek ken van de stad, in de huizen of aan de ach terzijden. Omdat een huis niet alleen een gevel is maar de geheele inhoud, met indeeling, samenstel ling, dak, achtergevel, tuin, tuinhuis en alles wat de wisselende leefwijze van de menschen en hun middel van bestaan medebracht, is het noodig het geheele huis te bezien om het his torisch verband te begrijpen. Het zijn deze redenen geweest die mij een overzicht, in kunsthistorische volgorde, heb ben doen samenstellen van de Amsterdamsche woonhuizen, telkens toegelicht met een fraai of zoomin mogelijk geschonden voorbeeld. Met deze kennis toegerust, zal men beter den weg kunnen vinden in de Amsterdamsche kunstgeschiedenis die langs den openbaren weg en in de huizen ligt tentoongespreid en die zonder leidraad is als een boek waarvan de bladen dooreen liggen. Moge dit boek iets bijdragen tot de liefde voor de schoone stad Amsterdam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 2