HOOFDSTUK II DE OUDSTE H0U7EK HU1ZEK De huisjes van het alleroudste Amsterdam moeten van hout geweest zijn, van eikenhout en geteerd, net als de schepen. Geen wonder dat het voorschrift nog lang daarna was dat des avonds alle vuren uit moesten zijn. Want een begin van brand beteekende een ramp voor de stad. Het is twee keer voorgekomen - in 1421 en in 1452 - dat groote stukken van de stad afbrand den. Daardoor kwamen voorschriften dat de huizen, en vooral de zijmuren van baksteen gemetseld moesten zijn. De oudste huizen zooals die zijn afgebeeld op de bekende houtsnede van Cornelis Anthoniszoon van 1544 vertoonen tweeërlei type, met den top aan den weg en met de schoot aan den weg. Van beide typen is één bewaard gebleven. De eene is gelegen aan den Begijnhof. Deze gevel is wat vroeg gerestaureerd, toen men de werkwijze daarvan nog niet verstond en ziet er wat nieuw uit. Inwendig is echter met eenige vakkennis de samenstelling terug te vinden. Van het andere type is er een aan den Zeedijk no. 1, eigendom van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Ook dit huis heeft inwendig nog geheel de oude constructie. Beide huizen zijn echter reeds van de latere groep, toen al leen de voorgevel van hout en de zijmuren van steen gemaakt werden. Een geheel houten huis is er in Am sterdam niet meer. Om een indruk te verkrijgen hoe deze geheel houten huizen waren, moet men naar Edam gaan, aan de Achterhaven. Daar staat nog een Gothisch houten huisje, wel ten deele later vertim- 24

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 28