plaats, ja zelfs over het deurscharnier en het slot en nog veel meer. Elk onderdeel heeft zijn kunstgeschie denis. Dat kan men op eenvoudige wijze leeren door al maar te kijken en zich bij elk onderdeel rekenschap te geven uit welken tijd het stamt. Dan kan men daar na aan een onderdeel, aan een profiel van een deur of een schouwlijst of aan het metselverband het bouw jaar van het huis schatten. Doch steeds zal men erva ren, dat er geen huis is dat een eenheid van stijl is, dat niet in onderdeden in lateren tijd gemoderniseerd is. Het sterkst is dit het geval geweest in de 19e eeuw, toen men meedoogenloos hakte en zaagde in de kunst werken van het voorgeslacht. Inderdaad: Ieder woelt hier om verand'ring, En betreurt ze dag aan dag, Hunkert naar hetgeen hij zien zal, Wenscht terug 'tgeen hij eens zag. Deze laatste regel zal van toepassing zijn op het restaureeren, op het terugbrengen in den vorm en in de kleur uit een tijd toen men nog begreep wat bouw kunst was. Restaureeren beteekent echter niet terug brengen in den oorspronkelijken toestand, maar op ruimen wat slecht is en behouden wat goed is, de na latenschap eerbiedigen der ernstige bouwmeesters. dienen van de schoonheid. 23 Opvolgende stijlLypen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 27