glas in lood en diefijzers, onder luiken en ramen met glas in lood. Dan glijdt dit kruiskozijn langzaam over naar een venster met schuiframen en houten roeden. Eerst verdwijnt het glas in lood om plaats te maken voor iets grootere rechthoekige glaasjes in houten roe den. Dan verdwijnt de middenstijl uit het bovenlicht of uit onder- en bovenlicht. Wanneer dan de Fransche stijlen het fenêtre a terre wenschen, wordt de onder drempel verlaagd en worden schuiframen aange bracht. Dit schuifraam heeft eerst kleine ruitjes, later geleidelijk grootere, steeds op het verhoudingsstelsel van den tijd, tot de Empiretijd vrij groote ruiten geeft en tot de draaiende ramen terugkeert, of den breeden band in het midden nutteloos in de schuifra men nabootst. Dan komt in de 19e eeuw de verwarring. Eerst nog vrij goed door even groote ruiten, dan hee- lemaal mis in het T-raam, de verhouding der ruiten verschillend en fout. Onze tijd bracht een nog ernstiger verdwazing, de liggende ruitvorm, de samenvoeging van velerlei verhouding met ter verfijning van 't genot hier en daar een spiegelruit als voor een aquarium. Er moet schaal zijn in een bouwwerk. Een kruisvenster met glas in lood past bij een muur vlak van baksteenen en kleine blokjes natuursteen, vormt er een eenheid mede. Een venster met niet te groote ruiten vormt beslotenheid, sluit op aristocrati sche wijze den buitenstaander buiten. Een venster met te groote ruiten, zonder ferme omlijsting zooals de stalen ramen of in te donkere kleuren geverfd, geeft een gat in het muurvlak, bederft de beslotenheid en de eenheid van het bouwwerk. Deze eenvoudige soort aesthetica, die van alle tijden is, komt niet voor in het leerprogramma der vele technische scholen. Zoo zou men een verhandeling kunnen geven over de deur, den vloer, den wand, de zoldering, de stook- 22

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 26