HEEMSCHUTSERIE Dc Heemschutserie beoogt een bibliotheek te vormen van popu lair wetenschappelijke en histo rische werkjes, bedoeld om in ruimeren kring het begrip te ver diepen van de veelzijdige natuur lijke en cultureele schoonheden van ons land, en zoo in den lande een grondslag te vormen voor en op te wekken tot het mede strijden voor het doel dat de Bond Heemschut zich gesteld heeft: te waken voor de schoon heid van Nederland. Opgave voor of inlichtingen omtrent het lidmaatschap van den Bond Heem schut aan het Secretariaat, Heeren gracht 495 te Amsterdam. Minimum contributie f 5 per jaar. ONDER REDACTIE VAN DEN BOND HEEMSCHUT Opgericht in het jaar 1911 O

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 257