dige zolder gaf huisvesting aan nog een gezin. Zoo kon het gebeuren dat een smal burgerhuis van weleer door vier of meer gezinnen bewoond werd. Deze op- eenhooping van menschen met den daaraan verbon den hygiënischen toestand de watervoorziening was de regenbak hielp mede om van den vroeger ge- eerden ambachtsman een werkman en van de onge schoolden proletariërs te maken. Deze droeve verschijnselen gaven hun weerslag in den woningbouw tot in onzen tijd. Het is nog niet zoo lang geleden, dat verdiepingwoningen gebouwd wer den met op elke étage een gezin, woningen waarvan de deuren uitkwamen op het gemeenschappelijke trap penhuis, zoodat de bouwverordening maatregelen moest nemen om elke woning door één deur toegan kelijk te maken. In de eerste helft der 19de eeuw schijnt men te Am sterdam weinig behoefte te hebben gehad aan nieuwe woonhuizen. Er zijn althans weinig voorbeelden van. Wel zijn er tal van andere gebouwen gemaakt. Eenige kerken, de onlangs afgebroken R.K. kerk Geloof, Hoop en Liefde aan den Singel, van 1820, de na den brand herbouwde Nieuwe Luthersche kerk - de ronde met den koperen koepel - aan den Singel bij de Haar lemmersluis, de R.K. kerk Sint Anthonius, ook wel ge naamd Mozes- en Aaronkerk (de beelden van deze oud-testamentische patriarchen zijn in den achterge vel in de Jodenbreestraat), een bouwwerk dat zich lange jaren weerspiegelde in de Houtgracht, maar dat na de demping ligt aan het Waterlooplein. Deze en andere tijdgenooten men denke aan de afgebroken koopmansbeurs op het Damrak van 1840 zijn goede voorbeelden van de naleving van het ordenboek, ern stige uitingen van bouwkunst waaruit monumentali teit spreekt. 216

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 220