vatting of in degelijkheid. Niettemin bleef de deug delijkheid nog verre boven wat onze tijd in den wo ningbouw biedt. In dezen tijd ontstond een poging om op eenigerlei wijze weder opgang te zoeken. Men wendde zich tot de bron van alle goeds, de Grieksche kunst. Er ont stond bij een verafgoding van wat de Grieksche be schaving eens was geweest, een bouwstijl die Neo- Grec heette. Deze uitte zich vooral aan officieele bouwwerken: raadhuizen, kerken, poortgebouwen, scholen. Slechts een heel enkele maal ontwaart men een woonhuis in dezen stijl. Ze zijn er wel, wanneer men maar zoekt. Zoo zakte in de eerste helft der negentiende eeuw de bouwkunst al maar verder af, door het ontbreken van de leiding die van de gilden was uitgegaan, door de armoede na de Fransche overheersching, door den geestloozen tijd. Ditzelfde was het geval met het inte rieur van de woningen en het meubilair. Dit was een zwakke naleving van den Empiretijd, al maar sober der en goedkooper gemaakt. Door de armoede werden geen nieuwe huizen gebouwd voor de eenvoudigen der samenleving. Er waren nog teveel groote huizen beschikbaar. Zoo ontstond wat onze tijd noemt de dubbele bewoning. Huizen die gebouwd waren voor één gezin met ruimte erbij voor kantoor, werkplaats en berging voor koopwaar op de zolders, werden door twee of meer gezinnen bewoond. Het bovenhuis ontstond daardoor zonder dat het gemaakt was.1) Nog verder ging dit euvel. De afzonderlijke buitendeur van het onderhuis, onder of naast de hooge stoep, opende de mogelijkheid van de kelderwoning. De le- 214 x) Er is in oud Amsterdam één huis met twee echte oude deuren, Rococo, Reguliersgracht 34. Is dat het eerste echte bovenhuis?

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 218