blijkbaar met kruisgewelven overdekt, ter ondersteu ning van de marmeren vloeren daarboven. Aan de achterzijde, waar de grond lager ligt dan de straat, zijn vertrekken welke uitzicht hebben op het open ach tererf. Men ziet daar een „Kinder Kamer" met ach terin een glaspui, waarachter een „Portaal" met een spiltrap. Dit is geen diensttrap voor 't personeel want in de verdieping er boven staat bij dezelfde spiltrap „Trap en Portaal om Binnens Caamers naar boven en beneden te gaan". Terzijde is de „Koocken" met daar achter de „Botellarij", welke licht verkrijgt van de „Open Plaats" evenals de „Ganc" en de hoofdtrap. Aan de achterzijde gaat een trapje van 3 treden, ge flankeerd door een privaat en een pomphok op waarts naar een steenen terras „Plijn" genaamd, met een steenen balustrade afgesloten van den tuin. Het linker huis heeft een tuin met sierlijk ornament, met een middenpad met een „Fonteijn". Daarachter is de moestuin of wellicht de kruidtuin met rechthoekige bedden. Op den achtergrond is de „Paardestal" voor 6 paarden met een „stalkamer" met achteruitgang. Het rechter huis heeft een tuin met rechthoekige aan leg met daarachter een open hof waarvan de bestem ming niet duidelijk is evenmin als van de daaraan ge legen bebouwing. De stalling van dit huis, ook met ruimte voor 6 paarden ligt opzij, met een „Uytgangh in de nieuwe Hoochstraat". De afbeelding blz. 110 geeft de lage verdieping gelijk- straats. Men komt van de straat binnen in het aloude „Voorhuys", iets lager gelegen dan de overige ruimten blijkens de twee treden in den hoek. Opzij is de „Sy- kamer ofte Comptoir". Een deur met twee treden af gaat naar de „Open Plaats" waar tevens het privaat is. Een monumentale trap gaat door het geheele huis. Een spiltrap zorgt voor onderlinge verbinding der 190

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 194