den, terwijl links de keuken is met een aangebouwde bijkeuken welke verbinding heeft met het onderhuis evenals de binnenkamer achter de keuken. Opgemerkt zij, dat behalve genoemde „booven Coocken" in het onderhuis ook nog een „Coocken" aangegeven is. In dezen plattegrond is voor het eerst een trappenhuis met een portaal, een gang. Tevoren grensden de vertrek ken aan elkaar, was de gang onbekend en stond de spiltrap in den hoek van het voorhuis dat bewoond werd. In het folio boek dat het oeuvre van Vingboons ver meldt is een bladzijde gewijd aan de beschrijving. Deze wordt hierbij gereproduceerd om een inzicht te krij gen in de wijze van het gebruik en de bewoning van een dergelijk huis. III. Een derde groep vormen de Trip-huizen aan den Kloveniersburgwal, thans gebouw der Kon. Ned. Aka- demie van Wetenschappen, waarvan de plattegron den reeds afgebeeld zijn op de blz. 109, 110 en 111. Deze afbeeldingen zijn naar de uitvoerige koperpren- ten in het boek van Philippe Vingboons. Deze twee huizen hebben, als de vorige, een lage verdieping ge- lijkstraats met daarboven een hooge etage met statie- vertrekken, zooals ook in den gevel tot uitdrukking komt. Zij werden gebouwd in het jaar 1660. De afbeelding blz. 109 geeft den kelder onder de ge- lijkstraatsche verdieping. In den gevel ziet men de keldervensters. Om deze samenstelling mogelijk te maken is het daarboven gelegen voorhuis gelijkstraats gemaakt en zijn de overige vertrekken iets verhoogd, zooals bij de beschouwing van de plattegrond daarbo ven zal blijken. Aan de voorzijde is een ruimte ge naamd „kelder" en een meer verdiepte en onder het voorhuis gelegen „Profisie Kelder". De gangen zijn 188

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 192