huizen. Het rechter huis heeft een voorhuis met een onderhuis, opkamer en binnenkamer en is daarmede nog verwant aan het oud Hollandsche huis. Het linker huis heeft een voorhuis in den vorm van een breede gang met terzijde twee kamers. De twee huizen hebben gezamenlijk één trap in een afgesloten ruimte, niet zooals voorheen toen de spiltrap in den hoek van het voorhuis stond. De twee woningen hebben verbinding tusschen de beide voorhuizen, terwijl voor het rechter huis de trap ook toegankelijk is uit de opkamer. De afbeelding geeft de lage verdieping gelijkstraats. Dit komt door de Italiaansche ordonnantie, een lage on derverdieping met daarboven een hooge hoofdverdie ping. Dat is iets anders dan wat het Hollandsche huis biedt, waarbij de vloer van het voorhuis, wegens den vochtigen bodem, boven den weg gemaakt werd en waarbij uit de kelderruimte daaronder geleidelijk het onderhuis en de hooge stoep ontstond. II. De tweede plattegrond is die van het huis Heeren gracht 412, een in het jaar 1664 door den bouwmeester Philippe Vingboons gebouwd woonhuis, thans ban kierskantoor. De teekening is ten deele ontleend aan de werkelijkheid, overigens aan de afbeeldingen in het boek van Vingboons. Dit huis heeft, evenals het voorgaande een lage verdieping gelijkstraats, naar Italiaansch voorbeeld. De afbeelding geeft de hooge verdieping daarboven, de hoofdverdieping. Het trap penhuis ligt midden in huis. Om dit licht te geven is een kleine open plaats aangebracht. Drie diensttrap pen, oud model smalle spiltrappen, zijn voor het per soneel. Aan de voorzijde is een zaal en een zijkamer, beide voorzien van een schouw met zuiltjes. Aan de achterzijde zijn drie vertrekken, een woonkamer met een aangebouwde bijruimte, een slaapkamer in 't mid- 186

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 190