roet vier ramen aan den gevel, dat wegens de Inte rieurs tevens bezienswaardig is. De plattegrond van het dubbele heerenhuis vereischt een afzonderlijke studie. Er zijn nog niet veel van deze huizen in teekening gebracht, zoodat de groei en de afwisseling nog niet te overzien is. De stoep, die bij het enkele heerenhuis opzij ligt, komt in het midden. Soms is de plattegrond niet meer dan de verdubbeling van het enkele heerenhuis, zoodat men door de gang in den tuin ziet en ter weerszijden van de gang de indeeling heeft van het enkele huis met aan beide zij den een binnenplaats. Maar er zijn ook geheel zelf standige plattegronden, met een groote binnenplaats, voorbeeld Heerengracht 495, waar in het bronzen hek van het marmeren balcon geschreven staat OMNIA ORTA OCCIDVNT of met zijvleugels aan de achter zijde die een sierlijke cour omsluiten, te zien aan het huis Heerengracht 507 bij de Vijzelstraat, met zijn majestueuzen gevel. Maar, zoo gezegd, het dubbele heerenhuis is kunsthistorisch nog niet geheel door- vorscht. Teneinde de bestudeering van het Amsterdamsche dubbele heerenhuis een stap verder te brengen, zijn eenige belangrijke huizen in plattegrond in teekening gebracht. I. Als eerste en oudste de plattegrond van de Coey- mans-huizen (meer bekend als de H.B.S.) aan de Kei zersgracht 177 tegenover de Westermarkt, van den bouwmeester Jacob van Campen. De teekening is ont leend aan de werkelijkheid en aan de afbeelding in het boek Architectura Moderna. Blijkens de tevoren (blz. 94) genoemde gedenksteen dateert het huis van 1625. Het is een zonderlinge plattegrond voor twee woon- 184

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 188