gevel. Binnen zijn alle balklagen met wat erbij behoort nog aanwezig en de binnenplaats is te herkennen. De achtergevel, nu wit geverfd en ontdaan van reclame, verbergt ongetwijfeld een der oudste en merkwaar digste gevels van Amsterdam. We hebben hier te doen met een opvolgend type, weergegeven op plattegrond 3. We zien hier het aloude voorhuis met de deur in 't midden. Wegens een benoodigden keldertoegang is een straatje voor het huis gemaakt, als eerste stap om een stoep van den openbaren weg te verwerven. In het voorhuis is een schouw en de trap is eruit. Dit vertrek is daardoor meer bewoonbaar geworden. Men woont erin of oefent er een ambacht uit of een nering. De neerslaande luiken, horizontaal uitgezet, vormden de uitstalling, afgedekt door een luifel, die als op volgende aanval op uitbreiding buiten de rooilijn werd aangebracht. De nering die vroeger in een insprin genden hoek, een winkel (als bij winkelhaak) werd uitgeoefend, vond huisvesting in het voorhuis, zoo dat er een timmerwinkel kon komen. Hans van Steen winkel bracht later den naam tot buiten de grenzen door met zijn zoon den Deenschen koning te dienen in den Frederiksborg te Hilleröd benoorden Kopen hagen, waaraan Hendrick de Keijser het beeldhouw werk van de Koningsgalerij leverde, vervaardigd in diens steenwinkel aan den Groenburgwal, toen Ver versgracht geheeten. Achter het voorhuis is een vertrek ontstaan, waar gekookt werd en dat daarom keuken heette. Dit ver trek kreeg, als belangrijke verbetering met voorheen, licht van de achterzijde uit een binnenplaats. Een deel was met een binnenmuur afgescheiden tot een portaal, een bijkeuken, een breede gang waarin de spiltrap werd ontworpen. Een dergelijken plattegrond had het prachtige huis te Middelburg aan de Dwarskaai, ge- 174

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 178