vloed, de bouwkunst, de schilderkunst, de interieur kunst, de literatuur en zooveel meer. Geen enkel land in Europa dat niet iets heeft dat zweemt naar de ge bouwencomplexen en tuinen van het Louvre en de paleizen van Versailles. Het licht van Le Roi Soleil straalde nog na. De Style Empire uitte zich in sobere vormen, rechtlij nig, met sieraden ontleend aan Grieksche motieven en ook aan Egyptische, als aandenken aan den tocht van Napoleons leger naar Egypte, in welke expeditie vele geleerden en kunstenaars mede gingen. Het was niet enkel oorlogsgeweld wat de Franschman medebracht; ook fijne beschaving van Fransche kunst. Tot in on zen tijd moest de duurste dameshoed uit Parijs komen. Vraagt men naar Amsterdamsche gevels Style Em pire, dan is er geen enkele complete aan te wijzen. De tijd zal er te arm voor geweest zijn. Wel zijn er enkele interieurs. Doch wat belangwekkend is, een prachtige en uitgebreide hoeveelheid meubilair, in het in den Franschen tijd van stadhuis tot paleis geworden mach tige bouwwerk aan den Dam. Deze meubelen liet Ko ning Lodewijk Napoleon maken of uit Parijs komen. Ze zijn weinig gebruikt omdat Napoleon's broeder niet lang heerschte en nog meer paleizen had en door dat de Oranje's slechts enkele dagen per jaar te Am sterdam vertoefden. De meubelen zijn nog als nieuw: stoelen, tafels, commodes, trumeaux met penantspie gels, bureaux-ministre, schoorsteenmantels, secrétai res passen zich wonderwel aan bij de midden-zeven tiende eeuwsche interieurs, alhoewel zij van geheel andere vormgeving zijn. Kunst past bij kunst. Ook in de gegoede woonhuizen moet vrij veel Empire meubilair geweest zijn, hetwelk men nog hier en daar verspreid aantreft en waarvan de oudhedenwinkels nog steeds voorraad hebben. In hoeverre dit uit 166

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 170