huizen, niet steeds hooge kunststukken, maar niette min goede ambachtelijke werkstukken. Zoo is het te verklaren dat langs de grachten bij af wisseling drie groepen woonhuizen staan. De eerste groep bevat de sierlijke, monumentale huizen, die naar het ontwerp van den kunstenaar door den burgerbaas werden gemaakt. De tweede wordt gevormd door de meer eenvoudige, zoowel buiten als binnen, die ge maakt zijn door den burgerbaas alleen. De derde be staat uit de simpele, soms een heele rij dezelfde naast elkaar. Dit is speculatie geweest, eigenbouw, in den zelfden zin als in onzen tijd. Deze hebben weinig sie raden, hoogstens een hals- of klokgevel en een gevel steen, eenvoudige inwendige afwerking, zeer dunne muren. Niettemin hebben zij het eenige eeuwen uitge houden. Tot deze groep behooren de nu versleten oude huizen in de Jordaan en dergelijke stadswijken. De huizen van de twee eerstgenoemde groepen zijn nog lang niet versleten. Wanneer zulk een huis een vakbekwame opknapbeurt krijgt wat men restaura tie pleegt te noemen kan het weer eenige eeuwen voortbestaan. 155 Verhoogde lijstgevel met kuif

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 159