HOOFDSTUK I OVERZICHT Omdat dit boek niet is voor een klein getal vak- menschen, maar voor een grootere groep om bij deze belangstelling te wekken voor het gedeelte der Heem schutgedachte dat de oude Amsterdamsche huizen omvat, is het noodig enkele onderdeden vooraf te behandelen. Eerst de stijlperioden. De oudste bouwstijl in Neder land, de Romaansche kunst met zijn gesloten muur vlakken, kleine vensters, lisenen met rondboogfriezen, zadeldaken, ronde zuilen en halfcirkelbogen, gecon strueerd op het kwadraat en den cirkel, deze kunst waarvan de tijd is te ramen tusschen de jaren 1000 en 1250, komt in de lage landen slechts weinig voor en te Amsterdam in 't geheel niet meer. De daaropvol gende stijlperiode, de Gothische, met sterke profi leeringen, spitsbogen, met hooge daken, levendige silhouetten, wiskundig gefundeerd op den gelijkzijdi- gen driehoek en hellingen van 60°, deze kunst waar van het begin en het einde is af te ronden op 1250 en 1550, liet in Amsterdam alleen eenige kerkgebou wen na. Van de herleving van de oude Italiaansche kunst, de Renaissance met haar speelsche vormen, bleef iets in den woonhuisbouw bewaard, hoewel gering. Deze pe riode is af te ronden op 1550—1600, waarna een kwart eeuw van bezinking komt, waarin elke Nederlandsche stad haar eigen bouwtrant heeft. Daarna komt tengevolge van Italiaansche reizen, de 10

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 14