maakt door de toevoeging van een hoofdstuk over den historischen groei van den plattegrond van het Amster- damsche woonhuis. Dit onderwerp is nog niet eerder ter hand genomen. Toch is het zoo belangrijk omdat de ontwikkeling van den plattegrond gelijken tred houdt met de uitwendige en inwendige vormgeving van het woonhuis, koopmanshuis en heerenhuis. Daar bij werden een zestal plattegronden afgebeeld, die met de reeds opgenomen plattegronden een serie vormen waarin de belangrijkste opvolgende typen zijn vast gelegd en waaruit blijkt hoe de gangbare indeeling van het Amsterdamsche heerenhuis met de binnen plaats is ontstaan. Verder kan met verheugenis worden medegedeeld dat de fraaie klauwstukken in vroegen renaissancestijl van het afgebroken huis Kerkstraat 375 tegenover het Am- stelveld zijn teruggevonden en nu afgebeeld en ver meld zijn aan het eind van Hoofdstuk IV. Moge mijn boek een opwekking zijn in dezen droevigen tijd. Amsterdam, voorjaar 1943. DE SCHRIJVER. BIJ DEN VIERDEN DRUK De oorlog is voorbij, het schrikbewind ten einde. Wat staat ons nu beter te doen dan op te bouwen in nationalen zin? Voor dezen druk is studie gemaakt van het dubbele heerenhuis, met als gevolg dat het Hoofdstuk XV, de Plattegrond is uitgebreid met een aantal plattegronden van grachtpaleizen met de daarbij behoorende toe lichting. Amsterdam, Zomer 1945. DE SCHRIJVER. 9

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 13