om van alles uit te beelden: Neptunus met zijn attri buten, negers of volvoede vrouwspersonen, klimmen de leeuwen of meerminnen, hoorns van overvloed of zeepaarden. Geen twee zijn er 't zelfde. Altijd nieuwe gedachten en rijker fantasie. Het fronton bood plaats voor een levenswijze spreuk, een jaarcijfer of een al liantiewapen, een waaiervorm of een gevleugelden adelaar. Het rechthoekige baksteenen gevelvlak tus- schen de klauwstukken biedt plaats voor het vliering luik en den formidabelen hijschbalk,het onontbeerlijke gereedschap voor het koopmanshuis. Dit zolderluik is in den regel zuiver geplaatst in het baksteenen muur vlak op den verhoudingsregel van de diagonaal of de diagonaal op de helft, meetkundig zuivere gelijkheid van oppervlak van wat staat en wat erop rust, even wicht van steun en last. Zonder axioma's, onderstelde, gestelde, bewijs of driehoek a, b, c wisten de eenvou dige burgerbazen met een voorschrift uit de gildeka- mer iets te maken dat schoon was omdat het gefun deerd was op iets edels, de wiskunde. Geen goede bouwkunst zonder geometrischen grond slag. Hetzelfde stelsel plant zich voort over den ge- heelen gevel en brengt de verdeeling van gaten in het muurvlak tot schoonheid en rust. De vensters, omlijst door de lichte kleur der forsche houten kozijnen, wer den afgesloten met ramen met roedeverdeeling van kleine ruiten, in verhouding van lengte tot breedte be- hoorende bij het stelsel dat over den geheelen gevel lag. Nog verder ging het streven naar schoonheid. Boven het starre verhoudingsstelsel uit, hield men re kening met optische verschijnselen, een streven dat na de Grieksche en de Gothische kunst niet aan de orde was geweest. De glasruiten werden van onder naar boven regelma tig vervloeiend, iets grooter gemaakt, opdat ze even 132

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 136