BIJ DEN TWEEDEN DRUK ^Augger dan verwacht kon worden werd de oplaag van den eersten druk verspreid. Blijkbaar is belang stelling ontstaan voor het Amsterdamsche woonhuis. Dat verdient dit onderwerp, zelfs rijst de vraag of een grooter en meer uitvoerig boek aan het Amsterdam sche woonhuis kan worden gewijd. Want geen Neder- landsche stad biedt gelegenheid het oude Nederland- sche woonhuis zoo uitvoerig te bestudeeren als Amster dam, althans het huis van na 't jaar 1600. Van verschillende zijden werden welwillende opmer kingen gemaakt, die den schrijver de gelegenheid bo den bij de herziening voor den tweeden druk den tekst te verbeteren. Op eenige plaatsen werd uitbreiding gegeven aan de toelichtingen op technische benamin gen en onderdeden, die niet voor ieder begrijpelijk waren. Verder is de geheele typographische en in het algemeen de aesthetische verzorging van het boek nog eens herzien. De schrijver hoopt met deze verbeteringen het boekje nog meer te doen beantwoorden aan het doel: belang stelling te wekken voor het Amsterdamsche woonhuis. Amsterdam, voorjaar 1942. DE SCHRIJVER. BIJ DEN DERDEN DRUK E venals bij den tweeden druk werden kleine her zieningen aangebracht, waarvoor de gegevens te dan ken zijn aan vriendelijke opmerkingen van Amster dammers, van taalkundigen en kunsthistorici, die daarmede hielpen den tekst te verbeteren. Een belangrijke uitbreiding van het boek werd ge- 8

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 12