witte en boven zwarte gaten. Het witte vak beteekent: dit is een luik. Het zwarte vak beteekent: dit is glas in lood. Dit is niet een eigenaardigheid van den graveur van Vingboons' boeken. Want in het boek Architec- tura Moderna, dat Hendrick de Keysers werk af beeldt, valt hetzelfde op. Ook de zeldzaam geworden bouwkundige teekeningen uit de zeventiende eeuw, waarvan een is afgebeeld op blz. 61, geven een der gelijke wijze van teekenen. Dit wijst er op dat de ambachtsman zoo hoog stond dat hij zonder verdere gegevens wel wist hoe een kruiskozijn gemaakt en ge profileerd moest worden. Dat wist hij inderdaad want het maken van een volledig kruiskozijn uit een afge paste hoeveelheid eikenhout was het gildewerkstuk om toegelaten te worden als gezel in het gilde der tim merlieden. Keizersgracht 319 Amsterdarasche Woonhuizen 8

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 117