De onderbouw is veelal een gesloten muurvlak met een stoepje ervoor, recht op den gevel. De hooge stoepen zooals ze te Amsterdam bij de massa zijn, van hardsteen en evenwijdig met den gevel, zijn van later tijd. De bovenbouw is in den regel in eenige verdie pingen, in verschillende orden boven elkaar. Hij heeft ze echter ook gemaakt met een kolossale orde, groote pilasters die den geheelen gevel bestrijken. Dit is ge naamd de kolossaalorde, uitgevonden door den Ita liaan Palladio. De gevels zijn óf geheel van zandsteen óf van baksteen en zandsteen, waarbij dan van na tuursteen werden gemaakt de onderbouw en de ver sierende deelen van den bovenbouw, de werkwijze zooals reeds aan de Coeymans-huizen werd opge merkt. De achtergevels zijn steeds heel eenvoudig en geheel van baksteen. De gevels van de tuinhuizen zijn weder rijk bewerkt. Philippe Vingboons moet een goed beklant architect geweest zijn, getuige de vele bouwwerken die hij ge maakt heeft en de namen van de opdrachtgevers, bur gemeesters en welvarende kooplieden. Zijn ontwer pen, hoewel niet van gelijke kunstwaarde, hebben toch alle iets van hooge beschaving in zich, som mige van groote schoonheid. Ze zijn een samenvoe ging van vernuftig spel met de orden en begaafdheid van steeds nieuwe ontwerpen. De achtergevels zijn baksteenen muurvlakken met kruisvensters, beëindigd met een tuitgevel en een enkele keer met een trap gevel, echt Amsterdamsche gevels, volkskunst zonder de orden. Zijn werk moet van grooten invloed geweest zijn. Want in zijn tijd zijn tal van gevels gemaakt, waarvan een deel tot ons gekomen is, dat op zijn werk gegrondvest is. Het zal werk zijn van leerlingen en van tijdgenooten, van burgerbazen die de eenvoudige huizen bouwden en iets van de orden daarin legden. 108

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 112