module is de halve dikte van de zuil. Dit boek geeft verder opmetingen van triumphbogen, amphitheaters, van het Pantheon en andere bekende Italiaansche bouwwerken, alsmede perspectivische constructiën. Opmerkelijk is dat de eerste hoofdstukken zijn gewijd aan de meetkunde, die behalve de figuren die nu nog de schoolboeken vullen, andere bevatten die de ver houdingsleer betreffen en waaruit ten duidelijkste blijkt waarvoor de wiskunde dient: het fundament van de houwkunst. Hoe merkwaardig dat dit belang rijke, om niet te zeggen belangrijkste, onderdeel van de bouwkunst in 't vergeetboek is geraakt, zoodat op geen der tallooze technische scholen de verhoudings leer wordt onderwezen. Is 't dan wonder dat vrijwel alles wat onze tijd aan bouwkunst maakt leelijk is? Symon Bosboomstadssteenhouwer tot Amsterdam, maakte een boek: Cort onderwys van de vyf colomen en zegt erbij uyt den scherpzinnigen Vincent Scha- mozzy getrocken. Dit is weder een ordenboek met de gebruikelijke maatvaste aangifte van de zuilenordon nantiën, aangevuld met voorbeelden voor sieraden en bouwkundige constructiën. De meetkunde doet hij er niet bij. Dit boek, in het einde der 17e eeuw ver schenen, had een taai voortbestaan. Er is een herdruk van 1821 door Jacobus Houthuisen. Het boek is wel anderhalve eeuw in gebruik geweest. De handleiding tot de kennis der Burgerlijke en Mi litaire Bouwkunst van de Koninklijke Militaire Aca demie te Breda, van 1843, door Storm van 's Grave- sande, is het eerste boek waarin alle denkbare bouw kundige samenstellingen voorkomen. Er zijn voorbeel den in van kazernen en velerlei andere soort gebou wen. De orden worden niet vergeten; ze zijn zeer nauwkeurig daarin afgebeeld in staalgravure. De Franschen deden er nog een schepje op. Ze beeld- 100

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 104