HOOFDSTUK IX DE STIJL VAK PHILIPPE VIKGBOOKS Om iets te begrijpen van de bouwkunst van dit tijd perk moeten we eerst kennis maken met het orden boek. Zooals werd vermeld, verscheen reeds in 1549 het Italiaansche boek over bouwkunst van Sebastiaen Serlius, waarin de oude Romeinsche bouwkunst naar voren gebracht werd. In de Nederlanden was het eerste boek van Vrede man de Vries, hiervoren als inleiding van de Renais sance reeds genoemd. Een van de deelen is gewijd aan de orden, die in kunstvolle koperprenten worden afgebeeld, louter als voorbeeld, niet als wetboek der bouwkunst. In 1606 verscheen te Amsterdam een der vertalingen van het Italiaansche boek van Serlius, door den Am- sterdamschen bouwmeester Peter Coeke van Aelst. waarin de vijf architectuurorden volledig uitgespon nen zijn: Thuscana, Dorica, Ionica, Corinthia, Com posita. Dit zijn de vijf verschillende wijzen waarop het hoofdgestel gemaakt kan worden, de zuil met base ment. kapiteel, architraaf, kroonlijst en de versiering die daarbij behoort. Van elk onderdeel, van de dikte der zuilen, de hoogte, van alle lijsten en profielen zijn de maten nauwkeurig vastgesteld in modulen, ver deeld in minuten en secunden. De eenheidsmaat, de 96 1) Voor verklaring; en afbeelding van de „orden" zie Heemschut serie deel 4. Prof. W. van der Pluym, het Nederlandsche bin nenhuis 1450-1650, blz. 44 en afb. 6.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 100