I Ks£ POLDER spoornw^g IN l EUWER- '%AHS Men kan de vraag niet onderdrukken, ot de ingenieurs, die dit ontwerp hebben gemaakt, besef hebben gehad van de noodlottige schending der schoonheid, die uit voering van hun plan voor Amsterdam beteekent; of zij beseft hebben, hoe zij een van de weinige gelegen heden voor ontspanning en sport in de vrije natuur in de onmiddellijke nabijheid van Amsterdam ver nietigden. Is het hier niet juist zoo gegaan als bij de Gooische spoorwegplannen, de Delftsche tram geschiedenis, die nog versch in het geheugen liggen? Was er reden juist dit punt te kiezen? Heeft me niet veeleer willekeurig een plaats aangewezen, omd; er nu eenmaal een plaats moest zijn? Het is geen kleinigheid, wat hier wordt voorbereii Amsterdam heeft weinig natuurschoon. De bevolkin der stad is vervreemd van de natuur, mist de aanrakin met haar, welke voor een harmonische lichamelijk en geestelijke ontwikkeling meer en meer van belan wordt geacht. Wij bezitten niet, zooals zoo vele grool steden in het buitenland, in onze onmiddellijke nabij i B B I IIBIBI BBBBI fi B B B ffi B 0 C^EEf?D 0 M 0 -TKM B//VAf£/YD 'JHSCHC nu* POLDER ONTWORPEN SLUIS IN DE NIEUWE MEER BIJ AMSTERDAM i B B B B B B S B I

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Bouwwereld 1918-1923 | 1923 | | pagina 7