en van het marktwezen, die ruimschoots opweegt tegen den financieelen last". Toen de zaak in den gemeenteraad van Sneek be handeld werd, deed de heer Dokkum het voorstel, om de plannen tot demping uit te stellen. Dit voorstel werd, na veel discussie, aangenomen met 10 tegen 4 stemmen. De zaak is dus uitgesteld, waardoor reeds veel werd gewonnen. Het is te hopen, dat van dit uitstel afstel moge komen. HEMELKRABBERS ot dusver zijn de hemelkrabbers tot de Vereenigde Staten van Noord-Amerika beperkt gebleven. Te New-York, waar de meeste in de laatste dertig jaar werden opgericht, heeft men er al genoeg van. De nadeelen, aan deze hooge gebouwen verbonden, zoo voor de bewoners als voor de buren, werden ten slotte zóó sterk gevoeld, dat er verordeningen zijn gemaakt, die de hoogte der huizen beperken. Wat de Nieuwe Wereld verwierp, raapt de Oude N DE SUUPMARKT TE SNEEK HET KLEINZAND TE SNEF.K soa

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Bouwwereld 1918-1923 | 1922 | | pagina 2