DE BOUWWERELD. BOEK EN TIJDSCHRIFT Natuur- en kunstbeschouwingen door J. H. Schorer. Amsterdam. P. N. van Kampen. 1919. Wij ontvingen onlangs ter aankondiging een bundel schetsen van de hand van Jhr. J. H. Schorer. Zij hadden, de oudste in 1882, het licht gezien in een aantal onzer dag- en weekbladen en de schrijver achtte het oogenjalik gekomen ze tot een overzichtelijk geheel te vereenigen. Hoewel de bundel reeds eenige jaren geleden verscheen, komen wij nog gaarne op de uitgave terug. Zij heeft nog niet aan interesse verloren. De heer Schorer toont zich een goed opmerker en een fijn stylist, die zich met zorg en nauwkeurigheid uitdrukt. Zijn langdurig verblijf in het buitenland heeft zijn gevoel voor den vaderlandschen eigenaard nog gescherpt. Hij bezit de gave een ander te laten medegenieten van wat hem zelf yreugde verschafte of belang inboezemde. En dat is niet weinig! Zijn gezichtskring is wijd. Hij betrekt er alle uitingen in der schoonheid van natuur en kunst en gaat ook hare beoefenaars niet voorbij. Zelfs de politiek wordt niet geheel verzwegen. Tooneel, muziek, schilderkunst geven den heer Schorer aanleiding tot eene bijdrage die hem stempelt tot een boeiend en aangenaam causeerend „chroniqueur", welk genre medewerker in onze pers te zeldzaam is. De bundel trekt ons echter in hoofdzaak aan en zal daaraan een blijyènde waarde ontleenen 'door zijne «twee reeksen meer doorwerkte artikels .over Nederlandsche plaatsen en over de als zoodanig ge bouwde 17de-eeuwsche Ned. Hervomde kerken. Daar zal voor het groote meerendeel der lezers heel wat hebben ingestaan dat voor hen nieuw was en interes sant. Vollenhove, Maassluis, Heenvliet, hoe weinig kennen ons land tot in zulke „uithoeken"? En die aardige, doorgaans op centralen aanleg ontworpen vroeg-protestantsche dorps- en stadskerken, zijn te veel in verdiukking gekomen van de aangepaste gothische kerken, enkele groote daargelaten. Schorer brengt ons naar Oudshoorn, 's Graveland, Haarlem, Maassluis, de Vuursche, Woubrugge, Groningen (de Nieuwe kerk), de koepelkerken te Willemstad, Leidschen- dam, Middelburg (Oostkerk), Leiden (Mare-kerk), Am sterdam (Nieuwe Luthersche kerk). Waar zijn Blokzijl, Zwaluwe, de Bilt? Wij doen hier slechts een greep uit een inhoud die rijk en degelijk is, om in het licht te stellen dat deze bundel van den heer Schorer eene lectuur is die ons veel vertelt en doet genieten en bij de voor bereiding van een a s. zomerreis ook ten geleide kan dienen van het onbekende van de Wadden-eilanden. Een deel der artikels uit den ouden tijd heeft, meer merkwaardigheidshalve, historische beteekenis. Ons treft het meest de topographie en gebouwenbeschrijving. 72 groote buitenplaatsen? Erger: wat zal er gebeuren, als in 1922 de tijd aangebroken is, dat de Erfgooierswet de deur openzet voor allerlei mogelijkheden, waaraan te denken iemand reeds kippenvel bezorgt?" Verspreide berichten. Uit de onderstaande recente berichten, die nog geenszins een volledig overzicht geven, blijkt hoezeer voortdurende waakzaamheid geboden is in de bestrijding der ontsiering van ons land. Dan dreigt het hier, dan daar Nu eens door de wereldlijke overheid (Maasbrugverknoeiing te Maastricht!), straks door de kerkelijke of door partikulieren. Alleen een monumentenwet zou eenige uitkomst kunnen bieden. Doch daarvoor schijnt de regeering helaas nog steeds geen tijd te kunnen afzonderen. Waarom duurt zulk een wetje zóó lang? Omdat er te weinig „politiek" in schuilt, of te weinig sociaal- economische beteekenis, of te weinig verkiezingsbelofte? B-ussum. In den Raad is ingediend eene motie voorstel lende om voor ophoogingsdoeleinden de heuvelachtige beboschte terreinen tusschen Huizer- en Brediusweg af te graven tot een kale vlakte. In een adres komt „Heemschut" tegen deze ont siering op. E I b u r g De heer A. Lange heeft bedankt als lid van den Raad als protest tegen het willekeurig vellen van boomen op de stadswallen, waardoor de schoonheid zeer benadeeld wordt (Elburg is trouwens toch al leelijk geschonden in de laatste tijd) Tengevolge van de actie van enkele ingezetenen en de tusschenkomst van het Staatsboschbeheer zullen de vele boomen „die de Raad op voorstel van B. W. wilde rooien, behouden blijven, volgens een later bericht. Hillegom. Dank zij een request van den „A. N. W. B-, Toeristenbond voor" Nederland" en de belangstelling van inwo ners zijn B. W teruggekomen van hun voornemen om de fraaie boomen van de Six-laan, een der weinige in de streek, te rooien. Rapverbod is gelegd op de bosschen en andere hout opstanden van het „Jolder,enbosch"teOude-Mirdum(Gaasterland). Dito op: 32 iepen in „De Laak" gemeente Huisen; op de Loolaan bij Kilder, gemeente Bergh; op de houtopstanden van het landgoed „Entinge" te Zuidlaren. Kerkdriel De prachtige kastanjes, iepen en eiken om de typische Hervormde kerk met haar scheeve torenspits, zijn geveld. Het dorp heeft daarmede een karakteristiek punt inge boet, zonder dat er eenige reden voor bestond. Leeuwarden. Het voorstel tot gedeeltelijke demping van de Tuinen" waartegen van verschillende zijden geprotesteerd werd uit een oogpunt van stadsschoon, is door B. W. inge trokken en zal worden vervangen door eene rooilijnregeling. In de Willem Lodewijkstraat wordt een groot deel der boomen geveld niettegenstaande veler verzet. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben geen voldoende termen gevonden om in deze tusschen beide te komen. Surhuisterveen. De gemeenteraad van Achtkarspelen besloot om de hooge eiken, die een sieraad van het dorp zijn te kappen. Ged. Staten hebben aan het besluit hunne goed keuring onthouden De gemeente maakte bij hen de zaak nog eens aanhangig, doch uit inwonerskring werd krachtige» aan drang uitgeoefend om het natuurschoon te behouden. Het Zeisterbosch verdedigd. De raact verwierp den 24sten Febr. met 10 tegen 3 stemmen het voorstel van B. <S W. tot het aanleggen van een sportpark in het Zeisterbosch Nederlandsche boschwet. Volgens de dagbladen is in voor bereiding een .definitieve boschwet. Men mag vertrouwen dat daarin ook de aesthetische belangen tot hun recht zullen komen op minstens dezelfde wijze als in de Noodboschwet Belgische boschwet. Bij het parlement zal worden ingediend een wetsontwerp tot bescherming der bosschen Een raad be staande uit deskundigen en kunstenaars zal de bosschen aan wijzen, die daarvoor in aanmerking komen. Revolutie en beeldenstorm. Onder dezen titel bericht het -Alg. Hbl." dat de „Kölnische Volksztg" aan een herderlijk schrijven van de bisschoppen in Bohemen en Moravie ontleent dat alleen in 1919 driehonderd kerken zijn leeggeroofd en vijfhonderd heiligenbeelden (waarbij de beroemde Mariazuil te Praag) vernield! In het overzicht staat echter niet hoevele kunstwerken zich daarbij bevinden De herbouw van het verwoeste Frankrijk. Het model-dorp Pinon (aan de lijn Parijs—Soissons), zooals het onder patronaat van La renaissance des Cités" zal worden herbouwd volgens ontwerp van haar architect Charles Abella wordt, als eerste ling van een reeks artikels, afgebeeld in „The Builder" van 11 Febr. 1.1. Tegen overdracht van de schadevergoedingen bekostigt de .Ren. des Cités" den geheelen herbouw en legt de zéér aanzienlijke meerdere kosten toe Het aan het begin van de befaamde Chemin des Dames gelegen dorpje is evenals het bijbehoorende 18de-eeuwsche kasteel en het omringende bosch, op enkele sporen na verdwenen. Toen overeenkomstig de wet van 14 Maart 1919 het gemeentebestuur ertoe overging een nieuw plan van aanleg vast te stellen, besloot hef tevens om het dorp te verleggen dichter bij het station en op eene ook hygiënisch voordeeliger plek Dit plan stuitte bijna af op de koppigheid der bewoners die aan hun oude woonplaats hechtten. Ten slotte heeft het betere inzicht gezegevierd en kon een nieuw systematisch ontworpen geheel ontstaan. Merkwaardig is eene vergelijking tusschen dit „model-dorp" met zijn min of meer monumentaal middenpunt waaraan de meeste openbare gebouwen gelegen zijn en de als 't ware natuurlijk uitgegroeide, ongedwongen engelsche dorpen, waarin men nauwelijks de hand van een „ontwerper" gevoelt. Daar in The Builder" nog slechts een plattegrond gegeven wordt, moet het oordeel, dat mede van de bebouwing afhankelijk is, nog worden opgeschort.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Bouwwereld 1918-1923 | 1921 | | pagina 8