DE BOUWWERELD. 103 BROUWERSGRACHT Imlm ÉSIV - geheel niet weten, .in andere gevallen moest van wege de soms buitensporige vraagprijzen van verder onder handelen worden afgezien. Niettemin slaagde zij er in om op verschillende merkwaardige perceelen op deze wijze de hand te leggen. Dat dit niet in volgorde hunner belangrijkheid kon geschieden, ligt voor de tiand. Wanneer we hier onder de aangekochte perceelen willen opnoemen is dan ook de volgorde van den aankoop gevolgd en niet de meerdere óf mindere belangrijkheid. Haar eerste succes was de aankoop op 11 April van het "hoogstbélangrijke pand Nieüwebrugsteeg 13, zie Fig, 1. Het dateert uit omstreeks 1620 en is' gebouwd op de plaats waar de in 1618 gesloopte St. Olofspoort ten. déele heeft gestaan. In zijn hoofd vormen heeft dit perceel de bouwstijl uit het begin der 17de eeuw uitstekend bewaard. Fraai is het beeldhouwwerk' hetwelk de gevelsteen toont en hetwelk met bescheidenheid hier en daar in den gevel is aangebracht. Het perceel St. Olofspoort 2 moest pp den koop toe worden ^gekocht. Hoewel op verre na niet zoo belangrijk, is dit perceel op>zich zelf een goed.voor beeld van de bouwkunst van omstreeks 1700. Eveneens op 11 April werd ten hare name gesteld het perceel Warmoesstraat .83, hetwelk we in Fig. 2 afbeelden. Niet zoozeer het pand in de. Warmoesstraat is belangrijk, maar in hooge mate dat, hetwelk-, hoewel afzonderlijk in de Enge Kerksteeg staande, gedurende tientallen van jaren daarmede verbonden is. Het pand heeft als gevelsteen een wan waaronder staat: „De vergulde Wan" en werd gesticht in het jaar 1634. De eenvoudig bewerkten gevel is nagenoeg geheel gaaf en de onderpui toont in hoofdlijnen nog vrijwel Asö}.'

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Bouwwereld 1918-1923 | 1919 | | pagina 5