VOORMALIGE NOTARISHUIS Onderzoek mogelijkheden verkoop voormalig notarishuis Kleine Friese staarklok met maanstand- en datumaanwijzing. Zaagslagwerk op twee bellen met handbediening aan twee kanten. Uurwerk met dubbele zolder. Vermoedelijk de vroegst bekende Friese staartklok Ca. 1780 J. ZEEMAN ANTIEKE UURWERKEN Oude Sluis 5 - Nieuwegein-Zuid Telefoon 0 34 02 - 3 39 93 GEOPEND: woensdag - donderdag - vrijdag - zaterdag van 10-17 uur. Het gemeentebestuur van Waddinxveen stelt een onderzoek in naar de mogelijkheid om te komen tot verkoop van het uit de 19e eeuw daterende gelegen aan dé Kerkweg-oost nr. 165 te Waddinxveen. Het voormalige notarishuis-een gebouw met een eigen karakter-is gunstig gelegen in het'centrum van Waddinxveen op 1078 m2 grond. Het is de bedoeling deze grond in erfpacht uit te geven tegen een jaarlijkse canon van 20.000,-. De koopprijs van het gebouw zal 90.000- k.k. bedragen. Overleg over de erfpachtscanon en de koopprijs zal mogelijk zijn mits de totaalop brengst 290.000,- bedraagt. Gezien de staat waarin het - al enige tijd leegstaande - gebouw zich bevindt is een vrij ingrijpende opknapbeurt/restauratie (inclusief de fundering) noodzakelijk, waarvoor de gemeente de middelen niet beschikbaar heeft. In verband hiermede overweegt het gemeentebestuur tot verkoop van het voormalige notarishuis over te gaan. Aspirant-kopers dienen echter tot het uitvoeren van een restauratie bereid te zijn en daarbij tevens het opknappen van de tuin te betrekken. Hiertoe zal een verplichtende bepaling in een te sluiten overeenkomst worden opgenomen, terwijl door de koper een bankgarantie groot 400.000,-zal moeten worden gesteld om naleving van deze restauratieverplichting te verzekeren. Voor de restauratie van het gebouw, inclusief de fundering en het opknappen van de tuin, dient te worden voldaan aan de door het gemeentebestuur te stellen eisen. Voor de uit te voeren werkzaamheden is een werkbeschrijving beschikbaar, die door geïnteresseerden kan worden opgevraagd bij de dienst openbare werken en bedrijven, telefoon 01828 - 44 33, toestel 136, waar tevens een afspraak voor bezichtiging van het gebouw kan worden gemaakt. Zij die geïnteresseerd zijn in aankoop van het voormalige notarishuis, onder bovenvermelde condities, worden uitgeno digd zulks kenbaar te maken aan het gemeentebestuur van Waddinxveen, Raadhuisplein 1Postbus 400, 2740 AK Wad dinxveen, vóór 1 april 1980.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 7