Heemschut Capelle a.d. IJssel Drimmelen Enschede Nieuwpoort Burgh nieuwbouw ter plaatse van het gebouw van Blom en Van der Aa aan de Prins Hendrikkade is ingetrokken, omdat de nieuwbouw niet binnen de gestelde ter mijn is begonnen. Heemschut meent nu, dat sinds de gemeentelijke monumenten- verordening van kracht is geworden een onderzoek zou moeten worden ingesteld naar de waarde van genoemd gebouw als monument. In het sept.nr. 1978 van ons tijdschrift schonken we uitvoerig aan dacht aan dit gebouw, dat een karakteris tiek onderdeel uitmaakt van de gevel- wand ter plaatse, reden om op behoud ervan aan te dringen. Heemschut heeft zich tot de gemeente raad gewend met het verzoek het uit 1870 daterende gemaal aan de IJsseldijk uit industriecl-archeologische en technisch-historische overwegingen in stand te houden. Het gemaal is een van de weinige monumenten van deze onder de rook van Rotterdam liggende ge meente. Heemschut heeft aan B. en W. van Made (N.Br.) verzocht niet over te gaan tot sloop van schuren achter enige panden aan de Herengracht te Drimmelen, om dat zulks zou betekenen dat niet geringe afbreuk wordt gedaan aan het historische en karakteristieke dorpskarakter. Heemschut had zich het vorige jaar tot B. en W. gewend om aan te dringen om bij renovatie van Het Pathmos zoveel mogelijk de architectonische waarde te bewaren. B. en W. hebben onlangs geantwoord dat handhaving van karak teristieke elementen met de grootste zorgvuldigheid zal worden begeleid. Maar: roede-indeling (waarop Heem schut had aangedrongen) is niet haalbaar in verband met het feit dat er thermophane-bcglazing zal worden toe gepast. Voorts schrijven B. en W. dat handhaving van bepaalde bouwmateria len soms uit technisch oogpunt niet mo gelijk is, bijv. omdat dezelfde kleur of soort niet meer te krijgen is. Tegen het verlenen van een bouwver gunning voor de betonmortelcentrale 'de Lek' aan de Lckoever, buiten de oude stad, heeft Heemschut geen bezwaar, maar wel heeft onze bond aan B. en W. geschreven, bezwaar te hebben tegen een bouwhoogte van 26,70 m, omdat deze hoogte een ernstige verstoring van het landschapsbeeld met zich mee zou bren gen. In verband met de boomgrens zou naar Heemschut meent, een hoogte van 15 m aanvaardbaar zijn, mits ook - land schappelijk gezien - de uiterste zorg aan kleur en materiaal wordt besteed. Van B. en W. van Westerschouwcn heeft Heemschut bericht ontvangen, dat in overleg met de eigenaar is besloten tot een herbouwplan van de nu zeer bouw vallige schuur aan de Kerkstraat 17 in Burgh. De schuur zal tot woning wor den verbouwd met gebruikmaking van de oude steen en dakpannen, waarmee het beeldbepalende element voor de dorpsring in belangrijke mate behouden blijft. Een aanvraag is ingediend om het pand tot beschermd monument te ver klaren. v.d.W DE SCHUUR AAN DE KERKSTRAAT IN BURGH. NU BOUWVALLIG. ZAL MET GEBRUIKMAKING VAN DE OUDE STEEN EN DAKPANNEN TOT WONING WORDEN VERBOUWD. FOTO: JOH AN D.C. B ER REVO ETS. ZIERIKZEE

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 32