Heemschut in actie Amsterdam omstreeks 1850 - werd uit een oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde op de aanvullende lijst geplaatst. Eveneens op de voorlopige lijst kwam het bijzonder karakteristieke Twentse boerderij-complex aan de Weerninkweg 8 in Haaksbergen. De uit baksteen en op een plint van Bentheimer zandsteen rustende boerderij is van het langsdeel- type. De deur- en vensteromlijstingen zijn verlevendigd met witgeschilderde Bentheimer-zandsteenblokken. In het woongedeelte zijn nog aanwezig de visgraat-bestrating met Duitse oven steen de eenvoudig geprofileerde schouw en een kastenwand met kast voor Goorse klok. In het interieur ook restanten van 19e-eeuwse tegels met figuratieve en flo rale motieven. Verschillende ontwikkelingen in de hoofdstad hebben in de afgelopen perio de de aandacht van onze bond gevraagd. Zoals de voorgenomen renovatie van woningen gelegen aan de Lutmastraat, de Burg. Tellegenstraat, de Talmastraat en de Mauvestraat, eigendom van de wo ningbouwvereniging Schaepman. Na tuurlijk stelt ook Heemschut dat bij reno vatie aanpassing aan het wooncomfort voorop moet staan. Maar waar het hier gaat om woningen uit het begin van deze eeuw, produkten van de 'Amsterdamse School' - waarvan overigens al voorbeel den onder de bescherming van de wet vallen meent Heemschut dat bij de voogenomen renovatie zo weinig moge lijk aan de indeling van de gevels zou moeten worden veranderd om het aan trekkelijke en karakteristieke uiterlijk te bewaren. Bij de noodzakelijke vervan ging van versleten delen verdient het de voorkeur dat dezelfde (of bijna dezelfde) materialen worden gebruikt, zo heeft on ze bond aan genoemde woningbouwver eniging geschreven. Zo meent Heem schut bijvoorbeeld ook dat de ramen zo mogelijk enige onderverdeling door middel van houten roeden behoren te worden behouden. Grote, geheel onver deelde ramen zijn hier niet op zijn plaats. Verder wordt aangedrongen op handha ving van vorm en materiaal van de bal konhekken. Een tweede Amsterdamse aangelegen heid waaraan Heemschut aandacht meende te moeten schenken betreft de binnenkort aan te vragen renovatie van het Zwanenplein en omgeving, een com plex dat tot stand kwam onder architec tuur van ir. Jan Gratama, die hier moge lijk, zoals ook bij andere wijkjes van zijn hand, samenwerkte met H. P. Berlage en G. Versteeg. Heemschut heeft er bij de wethouder voor de stadsvernieuwing èn bij de hoofdingenieur-directeur van de volkshuisvesting Noord-Holland op aangedrongen dat karakteristieke details van de onderhavige woningen terugge bracht c.q. hersteld zullen worden, zoals - met subsidie - o.a. is geschied in En schede (Pathmos), Almelo (De Riet), Hengelo ("t Lansink') en Deventer (Knutteldorp). Heemschut heeft zich verder tot de des betreffende Amsterdamse instanties ge wend over de in voorbereiding zijnde partiële herziening van de bestemmings plannen voor het gebied Overbraker Binnenpolder en omgeving, waarbij in het bijzonder aandacht wordt gevraagd voor het gebied Sloterdijk, nu een encla ve tussen enerzijds het industrieterrein Havengebied-West en anderzijds de woonwijk Bos en Lommer. Sloterdijk is van oorsprong een dijkdorp aan het voormalige IJ. Typische kenmer ken van een dijkdorp zijn in het thans overgebleven gedeelte van Sloterdijk goed bewaard gebleven. Het dijkje, de kleine steegjes en trappetjes tussen de huizen naar de dieper gelegen achtertui nen in de polder - in enkele gevallen met de originele klinkerpaadjes - zijn er nog. Hoewel enigszins verwaarloosd, zijn de kerk van het oude dorp, het kerkhof en de bijbehorende gebouwen als een vrij authentieke eenheid bewaard, waar ook hier weer de zorg die onze voorouders aan de kleine details van hun omgeving gaven, duidelijk zichtbaar is. Nostalgie ten aanzien van de overblijfselen van het dorp Sloterdijk is, naar Heemschut schreef, zinloos indien het onmogelijk zou zijn deze enclave een nuttige functie te geven. Door gebruik te maken van de aanwezige sfeerbepalende elementen kan echter de aparte plaats die dit gebied ten aanzien van het omringende gebied in neemt, op de juiste wijze worden benut. Algemeen uitgangspunt moet volgens onze bond zijn, dat het 'dorp' zoveel mo gelijk buiten het doorgaande verkeer wordt gehouden en dat de kerk als cen trum behandeld wordt bij een nieuw in richtingsplan. Wat betreft de bebouwing wijst Heemschut op het theehuis van de pastorie en het restant van de oude sme derij met rieten dak, waarvoor ingrijpen de restauraties nodig zijn. De hiervoor genoemde kerk is de Petruskerk, waar voor een stichting in het leven is geroe pen, die zich, zoals we eerder meldden, inzet voor het behoud van deze kerk. Heemschut heeft zich tenslotte ook nog tot Ben Wvan Amsterdam gewend om uiting te geven aan zijn vreugde over het feit dat de bouwvergunning voor

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 31