Op de lijst 61 In KERKRADE is een deel van de mijn werkerskolonie 'De Hopel' op de aanvul lende lijst van beschermde monumenten geplaatst. Het aantal voorlopig beschermde monu menten in Amersfoort is uitgebreid met het pand Westsingel 44, een in oor sprong mogelijk 18e-eeuws pand met een 19e-eeuwse lijstgevel. Het is eigendom van de gemeente. Een drietal gebouwen behorende tot de voormalige wollenstoffenfabriek A. v.d. Heuvel in GELDROP, gelegen aan de Heuvel, de Molenstraat en de Wielstraat, daterend resp. uit 1854, 8163 en ca. 1910 werden vanwege oudheidkundige en industrieel-archeologische waarde op de voorlopige lijst van beschermde monu menten geplaatst. Twee 18e-eeuwse panden in VELSEN, gelegen aan de hoofdstraat 240-242 kwa men op grond van hun oudheidkundige waarde op de voorlopige lijst. Wegens oudheidkundige en kunsthisto rische waarde is het uit twee bouwlicha men bestaande pand Klein Dijlakker 17 in BOLSWARD eveneens op de voorlopige lijst geplaatst. Het achterste gedeelte werd vermoedelijk rond 1540 opgetrok ken. Tussen achterkamer en tussenkamer bevindt zich een verzorgde geprofileerde eind 18e-eeuwse bedstedenwand. Het voorhuis is gedateerd tussen 1625 en 1650. Uitmonstering van voorgevel en winkelinterieur dateren van 1873. Het bescheiden aantal monumenten in ROTTERDAM is uitgebreid met de mo lenromp van de in 1771 als moutmolen gebouwde ronde bovenkruier, oor spronkelijk 'Rauwketel' geheten, later herdoopt als 'de Liefdadigheid', daarna herbouwd tot graanmolen en toen her doopt als 'de Graankorrel', staande aan de Noordschans. Ook de molenromp van de uit 1853 daterende korenmolen 'het Vertrouwen' aan de Schans, is op de voorlopige lijst gekomen, evenals de romp van de uit 1727 daterende mout molen 'de Distilleerketel', staande aan de Voorhaven. De in eclectische trant in 1888 opgetrok ken Doleantie-kerk aan de Begijnesingel in ZWOLLE is op de voorlopige lijst ge plaatst, evenals de 15e-eeuwse kelder van het voormalige Domus Clericorum aan de Praubstraat. De als 'fraai' omschreven molenromp van de ronde stellingmolen in Best - i KIJKJE IN DE MIJNWERKERSKOLONIE'DE HOPEL' IN KERK RADE, DIE OP DE LIJST VAN VOORLOPIG BESCHERMDE MONUMENTEN IS GEPLAATST. DE BIJZONDER KARAKTERISTIEK TWENTSE BOERDERIJ IN HAAKSBERGEN DIE VOORLOPIG TOT BESCHERMD MONUMENT IS VERKLAARD. FOTO'S: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 30