I K 1 DE FRIESE POORT MET DAARNAAST COMFORTABELE WONINGEN INDE VORM VAN DE OUDE KAZERNEGEBOUWEN. 1")E FRIESE POORT IS GEBOUWD NAAR EEN OUD DUITS BESTEK MAAR IN MODERNE TECHNIEK: GEWAPEND BETON BEKLEED MET OUDE BAKSTEEN. PLATTEGROND VAN BOURTANGE IN 1742. CONFORM DEZE PLATTEGROND ZAL DE VESTING WORDEN GERECONSTRUEERD. 3 VOLGENS DE OUDE PLATTEGRONDTEKENINGEN EN IN DE VORM VAN DE VROEGERE SOLDATENBARAKKEN HERBOUWDE WONINGEN. DE INDELING IS AAN DE HUIDIGE EISEN AANGEPAST. )«i,AïTj; CROS D n o rt a n msssmm s.. water moesten vasthouden, waren door gestoken. Pas in de jaren 1738-1742 werd er weer aandacht geschonken aan de vesting Bourtange. Naar ontwerp van Pieter de la Rive en Memo van Coehoorn werden aan de oostzijde twee ravelijnen toege voegd en aan diezelfde kant werd een halvemaanvormige plas water van onge veer 18 ha oppervlakte toegevoegd om de kanonnen op een redelijke afstand van de vesting te houden. De kapitein ingenieur Scherlenski en ingenieur En gelhart verrichtten opmetingen van alle landsgebouwen binnen de vesting en vervaardigden plattegronden van deze gebouwen. De firma Covens en Mortier maakte in 1742 de schitterende platte grond van de Fortresse Bourtange. Vooral uit deze plattegrond, die nu in Bourtange te zien is, blijkt duidelijk hoe de trotse en onneembare vesting in dit Westerwoldse land lag. Onneembaar, ja wel, maar wapenfeiten waren er sinds dien voor Bourtange niet meer bij. Het moeras droogde, ondanks alle waterbe- heersingswerken, uit en al in het begin van de vorige eeuw werd het garnizoen teruggebracht tot een minimum. Militai re gebouwen werden verkocht aan parti culieren en veelal gesloopt. In 1851 werd Bourtange behorende tot de Eerste Linie van de Eems afgevoerd als vesting. De wallen werden geslecht en de grachten gedempt. Bourtange behield slechts het radiale stratenplan, een stukje buitengracht, enkele panden aan het Marktplein en de veertien pleinlinden als

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 27