De Polder Oostzaan. cultuurgeschiedenis. Alle bouwstijlen, heel vaak ook toegepast bij het totstand- brengen van synagoges, komen we te gen, verweven met de Hellinistische, Egyptische, Romeinse en Moorse cul tuur en vooral ook met de pauselijke in vloed in de loop der tijden. Wat dit boek mede zo boeiend maakt, is dat de joden in de diaspora in zeer vele gevallen voor de bouw van hun godshuizen niet-joodse bouwmeesters inschakelden, waaronder er zijn die ook op ander gebied een we reldnaam verwierven. Niet minder inte ressant is, dat bijvoorbeeld in de 16e en 17e eeuw vaak beroemde beeldhouwers en andere kunstenaars werden uitgeno digd om een synagoge te versieren. He-, laas is tijdens de nazi-periode in West- en Oost-Europa ontzettend veel kostbaar monumentenbezit in de vorm van syna gogen verloren gegaan. Gelukkig dat sommige regeringen, zoals die van Po len, Duitsland en Nederland na 1945, vaak met grote financiële offers, aan het restaureren zijn gegaan. Men moet eerbied hebben voor de auteur Brian de Breffny, die niet alleen zeer veel literatuuronderzoek heeft verricht om dit boek te schrijven, maar die kennelijk ook tal van reizen moet hebben gemaakt om uit eigen aanschouwing de resten van meer dan 2000 jaar 'beschaving' te leren kennen en voor de lezer te openbaren. Achterin het boek bevindt zich o.m. een lijst" van nog bestaande synagogen in ons land, samengesteld naar gegevens van J. F. van Agt, wetenschappelijk hoofd ambtenaar van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Bij zoveel research als voor het schrijven van dit boek is verricht, kan het nauwe lijks anders of de auteur heeft hier en daar wel een steekje laten vallen. De Neder landse vertaling laat zich overigens pret tig lezen, al troffen we wel een enkel vlekje aan. Dit laatste geldt ook voor de correctie. Maar alles bijeen genomen hebben we hier met een buitengewoon belangwekkend boek te doen, mede dank zij ook de vele illustraties, deels in kleur. Uitg.: Uitgeverij W. Gaade bv, Amerongen; 215 blz.90,-. Hofjes in Amsterdam. De publicatie van dit boekje geeft ons de gelegenheid een door ons gemaakte onnauwkeurig heid bij de bespreking van het boek over de Leidse hofjes te corrigeren. We schre ven dat laatstgenoemd boek, voor zover ons bekend, het eerste was dat een volle dig beeld geeft van holjes in een bepaalde stad. Dit nu is niet het geval. Er bestaat o.a. al een volledig boek over de Haar lemse hofjes. Dank aan de lezers, die ons op ons gebrek aan kennis attendeerden. Het boek over Hofjes in Amsterdam geeft geen compleet beeld van alle nog in de hoofdstad aanwezige hofjes. Er is een selectie gemaakt door de auteurs: Robert Lopes Cardozo en Pieter van der Zwan. Eerstgenoemde schreef de inleiding en wijdt aandacht aan de hofjes in de Jordaan en aan hofjes na 1895. Van der Zwan schrijft over overige hofjes binnen de grachtengordel. Het is smakelijk ge schreven, waarbij de hoofdstedelijke folklore een onmiskenbaar element vormt. Tom Weerheijm maakte er mooie foto's bij. Uitg.: Stadsdrukkerij Amsterdam; 123 blz.; 19,75. Nederlandse Bomen. Shell Neder land B.V. krijgt - gelukkig - nog niet genoeg van de publicatie van boekjes, die al dan niet direct verband houden met architectonisch erfgoed en landschap. Ditmaal werden de relaties aan het jaar einde verrast met een boekje over Neder landse bomen, geschreven door de zeer deskundige publicist Jaap Hage. Het boekje is opgedragen aan de Nederlandse Bomenstichting. Het boekje is rijk geïl lustreerd, deels in kleur. Het Paleis aan de Laan. Deze titel roept een vraagteken op, maar een eerste blik geeft al het antwoord. Het gaat om een beschrijving van het gebouw van de Algemene Nederlandse Dia- mantbewerkersbond aan de Henri Polak laan in Amsterdam. Nu bestond onlangs de tegenwoordige 'bewoner' - het dis trictskantoor van de Industriebond FNV 90 jaar en ter gelegenheid daarvan zijn twee boekjes uitgegeven; het ene 'Hamer of aambeeld?' bevat de geschiedenis van een vakbond voor de bedrijfstak dia mant, die beroemd was en in mindere mate nog is voor Amsterdam. Het bondsgebouw is een van de bekendste werken van H. P. Berlage en bijzonder interessant voor wie belang stelt in een belangrijke architectuurperiode. Ver scheidene kunstenaars hebben aan dit ge bouw meegewerkt, zoals Roland Holst. 56 De auteur Jack Kroes heeft veel studie verricht alvorens zich aan het schrijven te zetten, terwijl hij een goede keus maakte voor de illustraties. Dit boek is het resultaat van samenwer king van een vijftal auteurs, die zich met grote kennis van zaken èn liefde voor het te beschrijven gebied, in de geschiedenis van een bijna 400jaar oude polder hebben verdiept. Iedere auteur nam één hoofd stuk voor zijn rekening. J. J. Schilstra werpt een blik in het verleden, dr. S. Hart beschrijft de Oostzaners en hun betrek kingen met het buitenland, C. Eijerman gaf zijn deel de titel mee: 'De polder leeft', J. de Boer behandelt de geschiede nis van het dorp Oostzaan en dr. ir. R. van de Waal geeft een inzicht in de veran deringen die de polder waterstaatkundig en landschappelijk heeft ondergaan. Het boek wordt besloten met een historisch overzicht in jaartallen. Voor belangstel lenden in het architectonische monument is de bijdrage van de Boer misschien het aantrekkelijkste van dit boek, maar aan de natuur en allerhande andere aspecten word eveneens ruimschoots aandacht ge geven. Aan de illustraties - oude prenten, teke ningen, foto's, plattegronden, enz. - is bijzonder veel zorg besteed, hetgeen het werk van Schilstra is geweest. Een deel van de illustraties is in kleur. Voor de vormgeving tekende Joop de Nijs, de typografische verzorging lag bij drukke rij Meijer Wormerveer. Het polderschap Oostzaan is de uitgever. We kunnen ons voorstellen, dat velen in het beschreven gebied dit boek graag in hun bezit zullen willen hebben. Vooral de autochtonen zullen er veel van hun gading in vinden, maar ook buiten deze kring verdient de ze uitgave belangstelling. We Ontvingen Verder: Een catalogus van 'DE BARKENTIJN' te Arnhemeen antiquariaat op het gebied van antieke wetenschappelijke instru menten en antiquiteiten betreffende de zeevaart. Het Brabants Kasteel, een uitga ve van de Vereniging van Vrienden van Brabantse kastelen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 25