Boekennieuws onder redactie van J. E. van der Wielen 1 -wil isi! woon- en werkruimte betrok, liet zij de empire-stijl vervangen door de in die tijd wat warmere neo-barok-stijl. Op de eerste verdieping bevond zich ook een eetzaal (1.49), niet te verwarren met de grote eetzaal aan de voorzijde van het paleis. Ook deze (kleine) eetzaal is door koningin Emma van stijl veranderd, nl. in Lodewijk XlV-stijl. Het plafond is een kopie van een plafond dat zich in het huis van Fagel bevindt (Noordeinde). Naast de woon-werkvertrekken, onge veer tussen de noord- en zuid vleugel, be vond zich een badkamer, in 1909 aange legd (1.38) waarvan de wanden bekleed werden met tegeltableaus die met de hand waren gekleurd en die gebakken werden in de eertijds beroemde porcelei- nenfabriek Rozenburg in Den Haag. Gedurende onze rondgang door het op dat moment al 'ontluisterde' paleis zijn we onder de indruk gekomen van de gril lige bouwgeschiedenis van wat eens het Huis van Goudt was. Duidelijk viel er toen nog de invloed van de verschillende bewoners van af te lezen. Alle veranderingen, de vele kunststijlen waren en zijn ten dele nog als het boek van een lang en vooral gevarieerd fami lieleven. Vrijwel geen enkele hoofdbe woner heeft nagelaten zijn stempel op dit gebouw te drukken, waardoor het zowel uiterlijk als innerlijk een bizar en grillig karakter heeft gekregen. Daaruit wordt dan nu een zekere eenheid opgebouwd, zonder met name de oude fraaie inte rieurs aan te tasten. In tegendeel, voor zover die herstel behoeven, zullen die in oude luister worden teruggebracht. Het paleis zal ook wat de technische in richting betreft, geheel aan onze tijd wor den aangepast. Met behoud van het his torisch waardevolle wordt het paleis 'omgebouwd' tot een nieuwe 'eenheid' teneinde aan zijn toekomstige bestem ming te kunnen voldoen. Een restau ratie- en vernieuwingswerk waarmee nog verscheidene jaren gemoeid zullen zijn. v.d.W Van Vlechtwerk tot Baksteen. Ofschoon wetenschappelijk van opzet - de auteur J. J. Voskuil is als wetenschap pelijk ambtenaar verbonden aan het Volkskundebureau van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Weten schappen - is dit boek voor de leek ook zeer aantrekkelijk. Het is vlot geschreven en boordevol met prachtige illustraties, deels in kleur. Het boek is een uitgave van de Stichting Historisch Boerderij-onder zoek, welke instelling al menig publicatie op haar naam heeft staan. In dit boek wordt de boeiende geschiedenis verteld van de wanden van het boerenhuis in Nederland. De auteur gaat terug tot de steentijd, bronstijd en vroege ijzertijd om vervolgens uitvoeriger te vertellen van de grafische afbeeldingen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, het westen van Gelderland, Friesland en Groningen. Toegevoegd is ook een zeer uitvoerige literatuurlijst. Voor de af beeldingen heeft de auteur uit talloze col lecties geput. De grafische verzorging en druk was bij Tesink, Zutphen in uitste kende handen. Het boek is te bestellen bij de Stichting Historisch Boerderij-onder- zoek, Schelmseweg 89, Arnhem; 86,50 (incl. portokosten). De Synagoge in Ballingschap en DIASPORA. We zouden ons kunnen voorstellen dat de lezer van ons tijdschrift zich, bij het kennisnemen van de titel van dit boek, zal afvragen of de inhoud enig opkomst van de baksteen tot het begin van de twintigste eeuw. Daarbij gaat hij terug tot de 13e eeuw en laat hij zijn blik gaan over allerlei boerderijen in de Ne derlandse provincies. Interessant is, dat ook voor de bouw van boerderijen na tuursteen is gebruikt. "Tussen het laatste kwart van de dertiende en het eerste kwart van de twintigste eeuw ligt de op komst en verspreiding van het gebruik van baksteen en de geleidelijke verdrin ging van het gebruik van vlechtwerk, hout en natuursteen, van west naar oost, van noord naar zuid en van rijk naar arm", aldus de schrijver in een slot woord. Achterin het boek zijn samenvattingen in het Engels en Duits opgenomen, alsmede overzichten van de geraadpleegde topo- BOERDERIJ IN GEM. NUTH (L), 1978. LAGEN BAKSTEEN AFCEWISSELD M ET GEWITTE SPEKLAGEN VAN MERGEL FOTO: STICHTING HISTORISCH BOERDERIJ-ONDERZOEK. verband kan houden met zijn belangstel ling voor monumentenzorg. Maar als we dit laatste begrip vertalen in de meer offi ciële omschrijving: zorg voor het archi tectonisch erfgoed, ligt de rechtvaardi ging van een korte bespreking van dit werk voor de hand. Maar er is meer, dat dit boek zo bijzonder lezenswaardig maakt. Uitgaande van zijn basisonder werp heeft de schrijver namelijk de syna goge geplaatst in een ruim kader van de

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 24