B N paald brandveilig. Er stond ook nog een open haard. Deze zaal brandde in 1948 uit. Noordelijk van de kleine balzaal bevindt zich de 'rode salon' (1.26), waarvan nog het gehele vergulde ameublement, ont worpen door De Greef, aanwezig is. Me de daarom wordt de 'rode salon' in empire-stijl hersteld. Aan de zuidzijde van de zgn. Konings- trap (1.42) bevond zich tot nu toe het 'bruine kwartier' (1.29, 1.39, 1.40 en 1.41), welke naam terug te voeren is tot de mahonie-betimmering van de ver schillende vertrekken. Aan de zuid oostelijke kant blijven de 'empire'-inte- rieurs op de eerste verdieping ge handhaafd. Deze zijn onderdeel van de vleugel, welke door De Greef werd ge maakt en die koning Willem III een tijdlang tot woonruimte heeft gediend. Tijdens restauratiewerzaamheden in zo'n groot gebouw is een bezoek niet altijd even eenvoudig. Men moet wel eens van beneden naar boven en omgekeerd om bepaalde aspecten in ogenschouw te kun nen nemen. Zo'n situatie is een beetje met wegversperringen te vergelijken. Deze omstandigheid was oorzaak dat we tijdens ons bezoek van de eerste verdie ping weer naar de begane grond gingen om vervolgens opnieuw naar boven te gaan. Op de begane grond bekeken we nog even de zgn. Indische zaal (0.50), die tijdens de regering van koning Willem I als audiëntiezaal fungeerde. Deze zaal dankt haar naam aan het feit dat ze betim- 54 merd is met prachtig houtsnijwerk, ge maakt door houtsnijders uit Japara en omstreken. De betimmering was het hu welijksgeschenk aan koningin Wilhelmi- na en Prins Hendrik (1901), van de bur gerij in het toenmalig Nederlands Oost- Indië. Deze zaal is nog geheel intact. Na een kijkje in deze zaal gingen we terug naar de eerste verdieping voor een be zoek aan de noordzijde (Noordeinde- kant) waar zich de galerij- of spiegelzaal (1.28) bevindt. Deze spiegelzaal werd in gericht naar het voorbeeld van Versailles, maar wel in een veel eenvoudiger uitvoe ring. Het fries onder het plafond van de Spiegelzaal bleek te bestaan uit marmer geschilderd, geperst karton Ze diende DE SPEELKAMER; AQUAREL UIT 1855 DE BALCONZAAL [N IWX DE FOTO'S EN PLATTEGRONDEN BIJ DIT ARTIKEL ZIJN ONS TER BESCHIKKING GESTELD DOOR HET ARCHITECTENBUREAU KRUGER B.V..VOORBURG. koning Willem I tot eetzaal. Het meubi lair van deze zaal is gelukkig nog groten deels aanwezig. De zaal zelfheeft echter ernstig geleden van zwam. Op de begane grond in de zuidwcstvlcu- gel waren de woonvertrekken van ko ning Willem 1 (0.80, 0.79, 0.78 en 0.77), met o.m. een biljartkamer en een biblio theek. Daarboven, dus op de eerste ver dieping, bevonden zich de woonvertrek ken van de echtgenote van Koning Wil lem I. Tot dit woongedeelte behoorden ook de speelkamer (1.78) voor de kinde ren, een eigen bibliotheek, een eetkamer (1.63, 1.74, 1.75) en een theesalon (1.71) (met twee open haarden) In het vertrek 1.67 is onze tegenwoordige koningin Juliana geboren. Toen koningin Emma dit gedeelte als

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 23