volgen van het ontbreken van een duide lijk programma van eisen en de grote haast die met de verbouwing gemaakt moest worden, hebben hun sporen nage laten. Ziesenis begon het paleis in grote lijnen al te bouwen om later de indeling wel te bekijken. Vanwege de te betrach ten zuinigheid moest hij ook nog het aan wezige materiaal zoveel mogelijk gebrui ken. Al met al geen benijdenswaardige taak voor Ziesenis. Het oorspronkelijk door Pieter Post ontworpen aanwezige trappehuis heeft Ziesenis met de helft in het front verbreed, hetgeen misschien de merkwaardige plattegrond van de mid- denrisaliet (uitspringend gedeelte) ver klaart. Bij de nu onderhanden zijnde res tauratie wordt deze trap een kwartslag gedraaid. Ten behoeve van het nieuwe trappehuis 1.03 wordt de lange zaal aan de zuidzijde - onderdeel van het door Ziesenis gebouwde paleisgedeelte - ge sloopt. De in uitvoering zijnde restauratieplan nen voorzien verder in het behoud van de a-symetrische plattegrond van de mid- den-risaliet, maar er komt wel een beter entree en een betere opgang, een en ander verband houdende met de toekomstige bestemming. De bedoeling hiervan is het openbare gebeuren (gedacht moet bij voorbeeld worden aan grote ontvang sten) af te leiden naar de achterzijde van het gebouw, waar, in tegenstelling tot de voorzijde (Noordeinde) veel meer ver keersruimte is. De 19e-eeuwse achterzijde krijgt daar- 52 door in feite een veel grotere betekenis dan de entree aan de zijde van het Noord einde. In dit verband spreekt restauratie architect Kruger over een 'Janus-paleis', d.w.z. een paleis met twee voorkanten. Over de grote balzaal op de eerste verdie ping (plattegrond 1.02) valt weer een an der verhaal te vertellen. Deze balzaal werd omstreeks 1640 ten tijde van Frede- rik Hendrik gebouwd en wel over de cen trale hal (stammende uit de periode Goudt) heen. Die balzaal was ca. 11 bij 25 m. Ze bleef de kern bij de verbou wing door Ziesenis, wiens werk in de vorige eeuw werd voltooid door De Greef (1820-1822). De balzaal kreeg toen stucwerk met kunstmarmer (hardstuc >v Oi r;..; BEGANE GROND

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 21